Nutrient Platform event – 10 jaar nutriënten recycling

Nutrient Platform event – 10 jaar nutriënten recycling

2011 werd het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend met ruim twintig partijen. Hierin zaten aanbieders van reststromen, inzamelaars en verwerkers, kennispartijen, eindgebruikers, NGO’s, en tezamen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie spraken zij de gezamenlijke ambitie uit om binnen twee jaar een duurzame markt te creeren voor gerecycled fosfaat.

Het jaar daarop sloten ruim 10 andere partijen aan waaronder Wetsus, Dutch Biorefinery Cluster, Nevedi, Orgaworld, Tauw en GMB. Er waren ambities om in 2 jaar een duurzame markt te creëren. Er waren zelfs ambities om in 2020 te komen tot 100% gerecycled fosfaat, door technologische kennis te ontwikkelen, slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan, en regelgeving zoveel mogelijk te vereenvoudigen om marktcreatie en vergunningsprocedures te versnellen.

Na 10 jaar zien we struvietinstallaties, het verkennen van fosfaat herwinning uit assen, het opwaarderen van dierlijke mest naar specialty kunstmeststoffen, maar ook dat er veel hindernissen zijn om tot echt hergebruik van nutriënten te komen in verschillende ketens. Daarnaast zijn er nieuwe uitdagingen: hoe past nutriënten hergebruik in de circulaire economie, hoe spelen de klimaatuitdagingen hierin een rol? En naast stikstof en fosfaat, hoe gaat het met micronutriënten of bijvoorbeeld de zwavelkringloop?

Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat gaan we doen, en wat is er nodig?

Op donderdag 10 maart komt het Nutrient Platform bijeen en nodigt iedereen uit om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Het programma volgt.

SAVE-THE-DATE : donderdag 10 maart 13:00-18:00