Oprichting, missie en visie

Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die zich zorgen maken over de wereldwijde impact van de nutriëntenproblematiek en de manier waarop er met nutriënten in het algemeen wordt omgegaan.

Het Nutrient Platform is in 2011 opgericht, met als start de ondertekening van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop. Het platform komt voort uit de Nutrient Flow Task Group (NFTG), opgezet in 2008, door een netwerk van partijen dat zich zorgen maakt over de fosfaat uitputting en de internationale impact hiervan. Het secretariaat van het NFTG werd gehost door het Netherlands Water Partnership. In 2009 werd het belang van een apart platform uitgesproken en in 2010 werd er gewerkt aan een strategisch plan om het platform op te richten.

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

De missie

“To create the conditions for the required transition towards sustainable and economical nutrient use.” Deze voorwaarden worden gecreëerd door een cyclisch actieleerproces van marktinterventies, een effectieve lobby met beleidsmaker, het definiiëren van marktvoowaarden, het stimuleren van onderzoek, en het aangaan van nieuwe partnerschappen.

De visie

The vision of the Nutrient Platform is: “To have a sustainable future in which the bio-economy is based on the carrying capacity of our planet.”

Het platform is gedreven door de uitdagingen van de Nederlandse verstedelijking en intensief landbouw, en wil beleid en marktoplossingen ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het beheer van toekomstige wereldwijde tekorten, evenals aan lokale overschotten. Belangrijker nog: het wil een transitie naar duurzaam nutriëntenbeheer faciliteren.

De kernwaarden van het platform:

Vertrouwen: het platform heeft een onafhankelijke rol in het stimuleren van nutriëntenrecycling en behartigt geen individuele stakeholder belangen

Gericht op versnelling: het platform faciliteert de connecties tussen beleidsmakers, onderzoekers en nieuwe business initiatieven. De leden komen uit verschillende onderdelen van de waardeketen waardoor gewerkt kan worden aan nieuwe oplossingen.

Diversiteit, inclusiviteit en samenhang: het platform verenigt actoren vanuit verscheidene sectoren wat resulteert in het doorbreken van traditionele sector barrieres.

Europees en wereldwijd bereik: het platform bestaat uit Nederlandse organisaties, maar de meesten werken in een internationale setting qua nutriënten. Daarnaast is de nutriëntenproblematiek een wereldwijde aangelegenheid.

TIJDSLIJN

In 2011 heeft het Nutrient Platform samen met de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich genomen om organisaties door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop, met toendertijd het Ketenakkoord Fosfaatkringloop als basis. Het ketenakkoord werd ondertekend door 20 organisaties en vormde daarmee de basis voor de verdere vormgeving van het Nutrient Platform.

De ambities van het platform waren groter dan alleen Nederland, en daarom werd in 2013 de eerste European Sustainable Phosphorus Conference georganiseerd. Deze conferentie leidde tot de oprichting van het Europese Sustainable Phosphorus Platform (ESPP).

Over de jaren heen heeft de focus van het platform zich verbreed naar andere nutriënten waaronder stikstof en micronutriënten.

In 2016 werd de Ambitie Nutriënten 2018 gelanceerd, met individuele ambities van de platform leden om nutriëntenrecycling verder te stimuleren.

Het platform blijft leden bij elkaar brengen en cross-sectorale samenwerking stimuleren. Een van de meest recente successes is het initiatief van de werkgroep projectontwikkeling waardoor in 2020 samen met een aantal leden een onderzoeksvoorstel succesvol werd ingediend voor de water-landbouw-voedsel call van de topsectoren.