Fosfaatketens Zuid-Nederland worden ingericht

Er is al veel gepubliceerd over het in de kringloop houden van fosfaat. Er zijn talloze mogelijkheden geïdentificeerd hoe we fosfaat uit rioolslib, mest en slachtafval kunnen hergebruiken. Een aantal initiatieven heeft inmiddels de markt bereikt, maar het potentieel is veel groter. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen in Zuid-Nederland (BOM, LIOF en Impuls-Zeeland, i.s.m. REWIN) zetten nu een volgende stap. In het project Fosfaat Retour worden marktpartijen aan elkaar gekoppeld met als doel een aantal kringlooproutes op te starten, of op weg te helpen. Technologieleveranciers, afnemers, grondstofeigenaren en andere relevante partijen worden bijeen gebracht, waarbij wordt aangestuurd op de meest kansrijke ketens. De focus ligt op Zuid-Nederland, waar een grote concentratie aan de aanbodkant ligt en behoefte is aan slimme oplossingen.

Oprichting Brits Nutrient Platform?

Oprichting Brits Nutrient Platform?

Op 12 november heeft in Leeds een branche-evenement plaatsgevonden waar meer dan 60 experts uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid hebben gediscussieerd over de oprichting van een Brits Nutrient Platform. Secretaris van het Nederlands Nutrient Platform, Wouter de Buck, is hierbij aanwezig geweest om een presentatie te geven over en kennis en ervaringen te delen van het succesvolle Nederlandse samenwerkingsmodel.

Ontvangt uw bedrijf de Sustainable Urban Delta Award 2014?

Op 9 december vindt de Cleantech Business day in het WTC in Rotterdam plaats. Tijdens deze dag wordt de Sustainable Urban Delta Award uitgereikt. Dit is een Award voor hét Nederlandse bedrijf dat de beste integrale oplossingen levert om (groot) stedelijke delta’s te verduurzamen. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. En de aanmeldingen stromen al binnen! Een deskundige jury zal vijf bedrijven nomineren waaruit op 9 december a.s. een winnaar wordt gekozen, tijdens de Cleantech Business Day 2014.

Rathenau: “Stel minimumeisen aan grondstoffen”

“Het Nederlandse grondstoffenbeleid moet rendabel gebruik waarborgen. Voor kleine stromen is dat nu nog lastig.” Dat stelt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport, 'Grondstoffenhonger duurzaam stillen', dat in november gepubliceerd wordt. Naar aanleiding van overleg in de Tweede Kamer is nu alvast een voorpublicatie verschenen. Aan al het grondstoffengebruik zou volgens Rathenau minimumeisen gesteld moeten worden, waarbij gelet wordt op 'people, planet & profit'. Oftewel: het gebruik moet rendabel zijn en geen ernstige milieuschade of mensenrechtenschendingen opleveren.

Japanse delegatie op bezoek bij Waternet en ICL Fertilizers

Op 9 en 10 oktober heeft een delegatie Japanse experts een bezoek aan Nederland gebracht. De delegatie werd rondgeleid langs de RWZI Amsterdam West van Waternet, waar Europa’s grootste struvietreactor staat en ICL Fertilizers, waar gerecycled fosfaat wordt opgenomen in de productie van kunstmest. Ook is er een netwerksessie georganiseerd met een aantal leden van het Nutrient Platform waar succesvol uit geconcludeerd kan worden dat er een basis is gelegd voor toekomstige samenwerking.

RINEW kanshebber waterinnovatieprijs 2014

RINEW is een uniek totaalconcept voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en water uit afvalwater. Met een unieke en innovatieve schakeling van technieken zijn we in staat om met één installatie grondstoffen, energie en water terug te winnen uit afvalwater én lokaal te gebruiken. Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf werken gezamenlijk aan deze oplossing.

Symposium Smart Fertilization 28 november

Symposium Smart Fertilization 28 november

Dag van de Precisiebemesting wordt vrijdag 28 november gehouden in het Congrescentrum Hof van Wageningen. De achtergrond hiervan is dat de Nederlandse en Europese mestregelgeving, het Activiteitenbesluit Landbouw, het Convenant Schoon en Zuinig, de Kringloopwijzer, de eisen van afnemers, de regels voor inkomenssteun van het GLB en niet te vergeten de portemonnees, telers en loonwerkers dwingen hun bemestingspraktijk te wijzigen en over te gaan op emissieloze geautomatiseerde plaatsspecifieke bemesting op basis van GPS met klimaatvriendelijk geprodu‐ ceerde precisiemeststoffen, ofwel: smart fertilization.

Kansen voor ondersteuning bij Topsector Water

Topsector Water is een van de 9 topsectoren die de belangrijkste bijdrage leveren aan de export van Nederland. De topsector is een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren. Daarbij is gekozen voor een stevige doelstelling: verdubbeling van de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2020.

Themabijeenkomst “Verwaarding van grondstoffen uit afvalwater”

Op woensdag 5 november heeft het Nutrient Platform, samen met de KvK, Greenlincs, Water Alliance, Noordelijk Nutriënten Overleg en de Topsector Water in Groningen een bijeenkomst georganiseerd over de verwaarding van grondstoffen uit afvalwater, en dan specifiek over de productie en toepassing van struviet.