Ecoson start bouw biofosfaatfabriek

Ecoson start bouw biofosfaatfabriek

ecoson full  full

Ecoson start met de bouw van de biofosfaatfabriek. Medio mei 2014 zal de fabriek in werking treden. In een korte periode is er massaal ingetekend voor de benodigde 100.000 ton mest. Deze nieuwe activiteit die resulteert in de duurzame productie van groen gas en organische droge meststof is hiermee één van de eerste concrete initiatieven dat doorgang vindt. Door een combinatie van vergisten, drogen en hygiëniseren van varkensmest ontstaat een droge organische biofosfaatkorrel. Deze biofosfaatkorrel wordt  geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit de toekomstige mestwetgeving. Fosfaat uit dierlijke mest zal buiten de Nederlandse landbouw afgezet moeten worden om zo de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen.

Duurzaamheid
Ecoson heeft in samenwerking met Stichting ZLTO Mestinitiatief Dommelland (ZMD) en Mestac de inschrijvingen van verse varkensdrijfmest afgerond. De boeren, die ingetekend hebben bij Ecoson, kunnen nu spreken van een gegarandeerde mestafname. Hiermee dragen ze bij aan een duurzame mestverwerking die  past binnen het Nederlandse mestbeleid.

De biofosfaatproductie van Ecoson werkt op basis van vergisting van dierlijke mest en ander biomassamateriaal. Ecoson biofosfaat is een droge, natuurlijke meststof in korrelvorm. Ecoson betrekt de dierlijke mest uit haar directe omgeving. De plannen voorzien in de jaarlijkse verwerking van 100.000 ton mest. Hieruit ontstaat op jaarbasis 2.500.000 m3 groen gas. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 1.700 huishoudens, waarmee Ecoson een CO2-reductie realiseert van circa 4.500 ton per jaar. Ecoson gaat deze energieproductie lokaal afzetten en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de lokale energiekringloop. De activiteiten van Ecoson Biofosfaat sluiten in zijn geheel aan bij de duurzaamheidsgedachte van VION Ingredients.

Bij VION Ingredients staat maximale waardetoevoeging van dierlijke bijproducten, waaronder ook dierlijke mest, centraal. Samen met het  sluiten van de ketens vormen deze dan ook het uitgangspunt voor het corporate social responsibility beleid.

Energiepark Ecoson
Energiepark Ecoson is het jongste bedrijf van VION Ingredients. Het bedrijf bestaat sinds 2007 en richt zich op de productie van duurzame energie uit natuurlijke restproducten. Ecoson produceert per jaar 5 miljoen liter tweede generatie biodiesel uit dierlijk vet. Daarnaast zet het bedrijf via vergisting  andere restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie om in groene stroom voor 10.000 huishoudens op jaarbasis.

VION Ingredients
VION Ingredients is één van de kernactiviteiten van VION Food Group, een internationaal opererend bedrijf met twee kernactiviteiten food en ingredients. VION Ingredients houdt zich bezig met het optimaal verwerken van natuurlijke reststromen en dierlijke bijproducten tot hoogwaardige en duurzame producten voor toepassingen in farmacie, food, feed, techniek en energie.

In 2011 realiseerde VION een omzet van €9,5 miljard. Het bedrijf telt eind 2012 ruim 25.000 medewerkers. VION is niet beursgenoteerd en heeft één agrarische aandeelhouder, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) met circa 18.000 leden. Voor meer informatie: www.vioningredients.com