Brief Unie van Waterschappen aan Mansveld inzake het CDM rapport

De Unie van Waterschappen (UvW) heeft een brief gestuurd aan de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken in reactie op het CDM rapport inzake de toelating van struviet als meststof.

In de brief onderstreept de Unie van Waterschappen haar intentie om aan een gesloten fosfaatkringloop te werken en geeft aan daar momenteel de nodige investeringen in te doen om in 2015 drie tot vijf terugwinlocaties voor fosfaat te kunnen realiseren. Belemmering die hierbij ervaren wordt door de UvW, en ook door andere private partijen, zijn de juridische beperkingen bij de afzet van struviet. De toepassing van struviet als meststof wordt vooralsnog in de landbouw niet toegestaan in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Met deze brief wil de UvW de uitkomsten van het CDM rapport onderschrijven en geeft aan dat het opnemen van fosfaathoudende mineralen van essentieel belang is voor verdere stappen in het sluiten van de fosfaatkringloop en het halen van de gestelde doelen.
Het verzoek van de UvW om spoedig de aanpassing in de regelgeving te maken, zoals voorgesteld door de CDM, onderstreept nogmaals dat een duurzame markt voor fosfaat mogelijk is.

Lees hier de brief