Symposium ‘Circulair met fosfaat’ op 12 mei

Symposium ‘Circulair met fosfaat’ op 12 mei

Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Die vraag staat centraal op dit symposium van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks.

Wouter de Buck, secretaris van het Nutrient Platform levert een bijdrage aan één van de vier parallelle workshops (Regionale hubs voor bioraffinage) en het slot debat.

Om een tekort aan grondstoffen te voorkomen en vervuiling terug te dringen, moeten we onze wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen belanden dan na gebruik niet meer als afval in ons milieu, maar worden telkens hergebruikt.

Een van de schaarse grondstoffen die we nu verspillen is fosfaat. Te veel fosfaat komt in onze sloten en rivieren terecht, ten koste van de natuur, of op afvalstortplaatsen. Tegelijk raken de fosfaatmijnen in de wereld uitgeput. Dat vormt een bedreiging voor de voedselvoorziening – als eerste die in ontwikkelingslanden. Zonder fosfaat geen landbouw en dus geen voedsel.

Wat moet er gebeuren om de fosfaatkringloop te sluiten? Dit symposium zoomt in op de mogelijkheden van gemeenten en waterschappen om fosfaat terug te brengen in de voedselketen. Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Kan de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval worden verbeterd, met name in dichtbevolkte stadswijken? Kunnen regionale ‘hubs’ voor bioraffinage ertoe bijdragen dat we de organische reststromen van bedrijven zo hoogwaardig mogelijk recyclen?

Voorafgaand aan het symposium is er de mogelijkheid om de energie- en grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort te bezoeken, waar uit afvalwater kunstmest wordt gemaakt.

Zie voor meer informatie, aanmelden en het programma de website van Bureau de Helling.