Definitieve versie Europese missie Soil Health & Food

Definitieve versie Europese missie Soil Health & Food

Deze week is het definitieve voorstel van de mission board Soil Health & Food gepubliceerd met de naam ‘Caring for soil is caring for life’. Deze missie, die gaat over Soil Health & Food, is een van de 6 missies van het nieuwe Europese Horizon programma. Een mission board was samengesteld om een voorstel te doen tot opzet en uitwerking van deze missie, wat nu aangeboden is aan de Europese Commissie. De doelstelling is duidelijk: 75% gezonde bodems in 2030, voor voedselproductie, mensen, natuur en klimaat.

In juni was het draft concept gepubliceerd en kon er reactie op gegeven worden. Het Nutrient Platform heeft het stuk toen bekeken en is blij dat nutriënten specifiek als een van de aandachtspunten worden genoemd.  Echter, er waren nog een aantal punten die nog sterker meegenomen konden worden in het rapport. Daarom had het Nutrient Platform een position paper (engels) hiervoor opgesteld, welke op onze website te vinden is onder documenten. De paper gaat in op de definitie van een gezonde bodem, de voorgestelde bodemgezondheidsindicatoren, valorisatie en kennisontwikkelingen en de wetgeving.

Samengevat vroeg het Nutrient Platform om de volgende zaken mee te nemen in het opstellen van de nieuwe missie:

  1. Neem onderzoek naar micronutriënten mee in het programma om te kijken naar de voedingswaarde die de bodem levert en daarmee onderdeel zou moeten zijn van een gezonde bodem
  2. Laat onderzoek naar duurzame winning van micronutriënten onderdeel zijn van het programma.
  3. Werk gezamenlijk aan wat bodems en planten nodig hebben om gezond voedsel (nutritious) te produceren
  4. Meer aandacht voor nutriënten inhoud van geproduceerd voedsel, om voor gezonde gewassen met een goede voedingswaarde te zorgen
  5. Focus op de nutriënten beschikbaarheid in de bodem
  6. Kijk naar de mogelijkheid om micronutriënten of stromen met veel micronutriënten te hergebruiken op een veilige manier om kringlopen te sluiten, bijvoorbeeld direct of indirect in kunstmestproductie.

Op 22 september is de definitieve versie van de voorgestelde missie gepubliceerd, deze is hier te vinden.

Het Nutrient Platform vindt dat het onderdeel micronutriënten nog steeds minder aandacht krijgt dan gehoopt. Daarnaast had de relatie tussen bodem en voeding beter toegelicht kunnen worden. Het mission board heeft aangegeven dat dit deels komt omdat het onderwerp binnen het Farm2Fork programma, onderdeel van de Green Deal, valt.

Nu het rapport uit is, komt er een follow-up periode waarin interactie met stakeholders plaatsvindt en de missie verder wordt vormgegeven.