Harmoniseren regelgeving leidt tot stijging afzet van mestverwerkingsproducten

Het wegnemen van juridische belemmeringen op de markt voor herwonnen nutriënten leidt tot een geringe stijging van de afzet van dierlijke mestverwerkingsproducten. Dat is de conclusie van het rapport “Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof” dat in mei 2016 is gepubliceerd door LEI en NMI. Die conclusie wordt getrokken op basis van de volgende verwachte effecten: dat de omvang van de markt voor mineralenconcentraten iets zal toenemen, en dat de omvang van de administratieve lasten bij de export zal afnemen waardoor de poorttarieven van mestverwerking met 1 – 2 euro (5 – 10%) per ton mest kunnen afnemen.

De verwachting is dat de wettelijke status (dierlijke mest of kunstmest) van het mineralenconcentraat een kleine stijging van de afzetbaarheid van het product tot gevolg heeft. Door het grotere aanbod zal de mestafzetprijs van mineralenconcentraat dalen, met als gevolg een hogere poortprijs voor het verwerken van mest tot mineralenconcentraat. Die prijs wordt dan vergelijkbaar met de poortprijs van het verwerken van mest tot mestkorrels. Dit komt doordat mineralenconcentraat slechts lage concentraties van stikstof (maximaal 1%) en kali (circa 1%) bevat. Door deze lage concentraties en daardoor hoge transportkosten per kg mineraal blijft de afzet beperkt tot een straal van 25 km rond de productielocatie. Binnen deze straal is mineralenconcentraat op akkerbouwbedrijven op zuidoostelijke zandgronden die voor de basisbemesting gebruik maken van varkensdrijfmest goed inpasbaar in het bemestingsplan. Voor melkveebedrijven lijkt het ook binnen deze straal geen aantrekkelijk product omdat het te veel kali bevat in verhouding tot stikstof met daardoor kans op gezondheidsproblemen bij het vee.

De poorttarieven van mestverwerking kunnen met 1-2 euro per ton mest dalen als is voldaan aan de EU-Verordeningen (1069/2009 en 142/2011) waardoor de producten vrij mogen worden verhandeld binnen Europa. Dit geldt zowel voor kunstmestachtige producten als fosfaatrijke organische stof producten, die dan gelabeld zijn als EG-meststof. De mogelijkheden voor de export van mestverwerkingsproducten naar Europese landen zijn goed mits de gehalten aan nutriënten hoog genoeg zijn.

Lees voor meer informatie het volledige rapport hier.