Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe gaan we om met mest en wat heeft dat voor impact op nutriënten recycling, bijvoorbeeld via mestverwerking? Het Ministerie van LNV wil graag dat stakeholders meedenken over het nieuwe mestbeleid. Daarom organiseert LNV dit jaar vier regionale bijeenkomsten met als doel her te bezinnen op het huidige mestbeleid door de dialoog met ondernemers, boeren, waterschappen, regionale overheden, drinkwaterbedrijven en andere stakeholders aan te gaan.
De start van de Herbezinning vond plaats met een algemene kick-of op 12 december 2018 in Den Haag met minister Carola Schouten. Hier waren meerdere leden van het platform bij aanwezig om gelijk al input te geven voor de herziening. Maar ook jullie kunnen meedenken en input geven!

Het traject van de herbezinning omvat vier regiobijeenkomsten met elk hun eigen thema. Deze thema’s zijn: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie.

De eerste thema bijeenkomst over de kringlooplandbouw vond op 7 februari jl.  in De Boerinn te Kamerik plaats. Na een drietal inleidende presentaties met voorbeelden van kleinschalige tot en met grensoverschrijdende  kringlopen werd door ca. 50 mensen uit het werkveld, waaronder meerdere leden van het Nutrient Platform, denk- en oplossingsrichtingen aangedragen.

Aansprekende voorbeelden hier waren onder meer:

  • Geef meer (regel) ruimte aan duurzame vervangers van kunstmest.
  • Laat bodembeheer, rekening houdend met de gewasopbrengst, leidend zijn voor inzet van nutriënten.
  • Werk aan simpelere regels die meer doelgericht zijn

Het belang van behoud van een goede bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid werd breed gedragen. Er was nog wel veel discussie over hoe dat het beste kan worden bereikt en wat de rol van mest daarbij is.

De volgende bijeenkomsten zullen nog plaatsvinden:

  1. Mestmarkt: 28 februari, Baarlo
  2. Bodem: 14 maart, Den Bosch (let op: deze dag vindt ook de ledenbijeenkomst “Vraag & Aanbod meststoffen” plaats bij Avebe in Groningen)
  3. Technologie: 28 maart, Rolde

Wilt u ook meedenken en meedoen met de herbezinning? Meer informatie en aanmelding voor de regionale bijeenkomsten is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/herbezinning-mestbeleid

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel input geven? Geef uw informatie door aan het secretariaat en zij zal deze inbrengen bij de trekkers van de herbezinning.