Iv-Water stelt zich voor

Iv-Water stelt zich voor

Met veel plezier heeft het Nutrient Platform dit jaar Iv-Water verwelkomd als nieuw lid. Lees hier waarom!

Iv-Water is onderdeel van de Iv-Groep en een multidisciplinair ingenieursbureau dat adviesdiensten verleent op het gebied van afvalwater, drinkwater, waterbeheer en waterkeringen. Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een bedreiging zijn. We willen water vasthouden ten behoeve van de productie van drinkwater, agrarische en recreatieve doeleinden, maar tegelijkertijd weren we ons juist tegen de kracht van het water met waterkeringen. Daarnaast is (afval) water een bron van energie en nutriënten.

Met innovatieve technologieën en technieken is het technisch en economisch mogelijk om energie en nutriënten uit afvalwater terug te winnen. Voorbeelden hiervan zijn vergistingsinstallaties met voorbehandeling waarin organische stoffen vanuit het water worden omgezet in biogas. Het biogas kan in een WKK-installatie worden omgezet in elektriciteit en warmte. Daarnaast kan het vrijgekomen digestaat worden nabehandeld voor de terugwinning van nutriënten. Deze kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van bijvoorbeeld kunstmest.

Voorbeelden van projecten met betrekking tot waarde creatie uit afvalwater zijn:

N- conversie

In samenwerking met de Technische Universiteit Delft heeft Iv-Water een uniek proces ontwikkeld om stikstof terug te winnen uit geconcentreerde ‘afvalstromen’. Het ontwikkelde proces kenmerkt zich als een tweetraps proces waarbij in de eerste trap circa 50% van het ammonium op biologische wijze wordt omgezet in nitriet. In de tweede trap wordt vervolgens het verkregen nitriet omgezet tot nitraat. Afhankelijk van de logistieke situatie dient deze stroom nog verder te worden ingedikt. Hierbij kan veelal restwarmte uit de installatie worden gebruikt. Het resultaat is een op kunstmest gelijkend product van ammoniumnitraat: een direct werkende kunstmest. Bij het terugbrengen van deze kunstmest op het land is de kringloop voor stikstof gesloten.

Fijnzeef installatie

Per jaar wordt in Nederland per persoon ca. 14 kg toiletpapier gebruikt. Een hoofdbestanddeel hierin is cellulose. Op basis van het advies van Iv-Water, om te kunnen voldoen aan strengere effluenteisen bij een toenemende vuilbelasting, is een proef uitgevoerd met een zeeftechnoloige. Op basis hiervan heeft Iv-Water het ontwerp gemaakt voor een full-scale installatie welke inmiddels is gerealiseerd. Met de fijnzeefinstallatie wordt dagelijks ca. 5.000 kg cellulose teruggewonnen. Het herwonnen materiaal kent vele toepassingen welke ook nog volop in ontwikkeling zijn. Hiermee is een nieuwe en concrete stap gezet in het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afvalwater.

Biogasverwerking, Deelstroombehandeling en terugwinning van Fosfaat (land van Cuijk)

Vanuit een communale vergistingsinstallatie wordt biogas gevormd en komen nutriënten als stikstof en fosfaat opnieuw in oplossing. Voor een dergelijke installatie heeft Iv-Water alternatieven onderzocht voor de meest efficiënte verwerkingsmethoden hiervan. Daarbij is tevens onderzoek gedaan naar synergie-mogelijkheden met omliggende buurtbedrijven en toekomstige ontwikkelingen. Op basis van het advies van Iv-Water is de verwerking, van zowel het biogas als ook van nutriëntrijke waterstromen, van een twee-tal bedrijven samengevoegd in één installatie. Biogas wordt hierbij omgezet in duurzame energie en het fosfaat wordt terug gewonnen in de vorm van struviet. Met deze maatregelen is tevens de mogelijkheid ontstaan voor verdere ontwikkeling van de rwzi in relatie tot een nieuw te realiseren bedrijvenpark.

Als ingenieursbureau levert Iv-Water integrale ontwerpen voor bovengenoemde ontwikkelingen en voor water projecten in de breedste zin van woord.

Iv-Water kijkt er naar uit om als lid van het Nutrient Platform duurzame projectoplossingen te realiseren en kennis te delen met de overige leden. We kunnen leren van de overige leden, wat betreft ontwikkelingen zowel technologisch als met betrekking tot maatschappelijk en politiek draagvlak. Daarnaast kunnen de leden ook leren van ons omdat wij de kennis en kunde in huis hebben om ideeën uit te werken tot haalbare concepten en het op basis daarvan realiseren van full-scale praktijkinstallaties.

Met onze bijdrage willen wij een toegevoegde waarde te leveren in de technische ontwikkeling van het terugwinnen van nutriënten en het vinden van toepassingen en de acceptatie ervan door de maatschappij en de politiek.