Ledenbijeenkomst ‘Innovatie, beleid en regio’ bij LNV

Ledenbijeenkomst ‘Innovatie, beleid en regio’ bij LNV

Afgelopen maandag 2 december was de derde ledenbijeenkomst van dit jaar, bij het Ministerie van LNV in Den Haag. In deze ledenbijeenkomst werd er terug gekeken op 2019, en de prioriteiten voor 2020 bepaald. Het overkoepelende thema voor deze laatste ledenbijeenkomst van het jaar was ‘Innovatie, Regio en Beleid’.

Op het gebied van beleid is er afgelopen jaar veel gebeurd, zowel op nationaal als op Europees niveau. De herbezinning mestbeleid, de Fertiliser Regulation en het STRUBIAS-rapport zijn dit jaar uitgekomen en hebben veel aandacht gekregen. Ook is het Safemanure traject op EU niveau nu bezig. Het ministerie van LNV gaf daarom een beleidsupdate over al deze ontwikkelingen.

Als platform zijn wij ook sparringspartner voor het ministerie en heeft het Nutrient platform bijvoorbeeld rondom de herbezinning mestbeleid een position paper gepubliceerd. Deze kunt u hier vinden.

Vanwege het thema Innovatie werd er ingegaan op de kansen vanuit het missiegedreven innovatiebeleid en de kennis & innovatieagenda 2020-2023 van LNV. Ook werd er via twee korte presentaties van Nedmag en Organic Village ingegaan op praktijkvoorbeelden. Namens Nedmag sprak Rob van Vliet over hun nieuwe project/onderzoek om stikstofemissies te reduceren door struvietvorming in mest. Zij zoeken nog partners om dit verder uit te werken, dus als u geïnteresseerd bent in dit project en betrokken wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Rob van Vliet presenteert namens Nedmag

Maxim Amosov gaf namens Organic Village een presentatie over het sluiten van fosfaat kringlopen in Amsterdam en hoe een netwerk analyse daarbij kan helpen.

De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie bestaande uit KWR, het ministerie van LNV en BMC Moerdijk. Stellingen en vragen over de verbinding tussen de nationale overheid en de regio’s, regionale initiatieven, kennisuitwisseling en de succesfactoren en belemmeringen kwamen langs. Ook de rol van kennisinstellingen, private organisaties en overheden hierin werd bediscussieerd. Want waar zou u 1 miljoen aan uitgeven om innovatie in nutriënten recycling te stimuleren en leidt het financiële systeem ertoe dat kennisinstellingen teveel in eilandjes werken? Genoeg input voor interactie!

Het Nutrient Platform kijkt terug op een geslaagde en informatieve ledenbijeenkomst en bedankt alle betrokken partijen voor haar input.

Elk jaar organiseert het Nutrient Platform 3 ledenbijeenkomsten voor haar leden, met elk een ander thema. Kennis maken met het platform? Neem dan contact op met het secretariaat.