Nederlands NP bij workshop Vlaams NP

Het Nutrient Platform heeft woensdag 5 juni de workshop Duurzaam Fosforbeheer in Vlaanderen bijgewoond, een initiatief van OVAM, het Vlaams Materialenprogramma en het Vlaams Nutriëntenplatform. De bijeenkomst werd gehost door afvalverwerker Indaver gesitueerd op de Hooge Maey, de 100 hectare grote afvalstortzone in het Antwerpse havengebied. Cleantech heeft daar het proefproject ‘Alchemis’ lopen met algenproductie voor de chemische industrie. Bij aanvang eerst een rondleiding op de algenplantage gekregen en inzicht opgedaan over de mogelijkheden om algen te kweken met als voedselbron componenten uit het afvalwater en rookgassen van de verwerkingsinstallaties van Indaver. Geeft ook weer veel nieuwe toekomstperspectieven voor innovatief nutriëntenbeheer!

Het startschot voor de workshop werd na de lunch gegeven door Jorn Verbeeck, programmaleider van het Vlaams Materialen Programma en werd gevolgd door toonaangevende sprekers uit verschillende sectoren. Elk benadrukte zijn eigen visie op weg naar een gesloten fosfaatkringloop. Door de aanwezigheid van een groot aantal actoren uit de fosfaatketen, inclusief eindgebruikers en aangevuld door partijen uit de financiële sector, zorgde dit voor levendige discussies over kansen voor fosfaatherwinning uit afvalwater en mest. Uit verschillende presentaties kwam naar voren dat veel partijen klaar staan om hiermee aan de slag te gaan, en veel er zelfs al mee bezig zijn. Het is inspirerend  om te zien dat ook in Vlaanderen veel actoren enthousiast zijn om de handen ineen te slaan en expertise en kennis uit te wisselen over de hele waardeketen heen.

Aan het einde van de middag werd eenieder terug op zijn plek gezet door een geëngageerde presentatie van Charles van der Haegen van Zeri, waar de filosofie van de Blauwe Economie van Gunter Pauli werd uiteengezet.  In de Blauwe Economie is duurzaamheid het resultaat van een productieproces dat net zo geïntegreerd is als een ecosysteem. Het verbruik van grondstoffen zou zo veel mogelijk moeten worden vermeden door innovaties die zijn gebaseerd op de natuur. Het deed ons allen eraan herinneren dat het sociale aspect zeker niet uit het oog verloren mag worden bij de transitie naar een duurzame fosfaatketen.

Terugkijkend op een boeiende dag kan er geconcludeerd worden dat Vlaanderen niet alleen met dezelfde mestproblematiek als in Nederland kampt, maar dat zich ook dezelfde mogelijkheden voordoen om dit in economische kansen om te zetten. Des te meer reden om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op fosfaatgebied te verstevigen en verder aan te halen!


De missie & visie van het Vlaams Materialenprogramma en het Vlaams Nutriëntenplatform op duurzaam beheer van fosfor:

Door het verstandig sluiten van de fosforkringloop kan Vlaanderen de dubbele uitdaging van mondiale schaarste versus lokaal overaanbod en de daarmee gerelateerde milieu-impact  ombuigen tot een opportuniteit en zich manifesteren als koploper binnen deze nieuwe groene sector.  Wij geloven in de meerwaarde van meerdere business-cases omtrent het sluiten van de fosforkringloop vanuit Vlaanderen en willen ze samen met u verder uitbouwen. Dit zowel vanuit een versterking van de eigen organisatie als van een versterking van onze directe, Vlaamse omgeving zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak binnen een Europese context.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Vlaams Materialenprogramma bezoek de website http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/nl