Nieuwsbrief Nutrient Platform – December 2013

Nieuwsbrief Nutrient Platform – December 2013

Grootnieuwsbrief header

December 2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle leden van het Nutrient Platform en aan een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van het platform.

Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden. 
Meer informatie over het Nutrient Platform is te vinden via www.nutrientplatform.org of stuur een e-mail naarinfo@nutrientplatform.org. Volg ons ook op twitter @NutrientP.

Heeft u nieuws voor de website of de volgende nieuwsbrief? Stuur uw bijdrage naar info@nutrientplatform.org. Voor meer informatie en/of vragen over het Nutrient Platform kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700 of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org.

Nutrient Platform Nieuws
1. Ledenvergadering 13 december
2. Het Nutrient Platform in 2014
3. Nieuw lid Nutrient Platform aan het woord: Nedmag
4. Andere nieuwe leden Nutrient Platform: Louis Bolk Instituut en BMC Moerdijk
5. Mestwet aangenomen door Eerste Kamer
6. Waste 2 Food internship / graduation project
7. Dutch Biorefinery Cluster presenteert rapport mineralenterugwinning uit industriële reststromen
8. ISO normalisering verwerking slib wekt vragen op in Nederland
9. Opiniestuk Opgewekt Amsterdams
10. Conclusies Manuresource conferentie
11. Verder op de agenda
12. Delen van de nieuwsbrief
13. Ho, ho, ho merry Christmas

Interessante links
14. Van Mest tot Alg

NUTRIENT PLATFORM NIEUWS

1. Ledenvergadering 13 december
De laatste l edenbijeenkomst van 2013 is vrijdag 13 december gehouden bij TNO in Zeist. De vergadering stond grotendeels in het teken van de activiteiten van het Nutrient Platform in 2014. In 2014 gaat het netwerk zich nóg harder inspannen om de nutriëntenuitdaging om te zetten in concrete vraag gestuurde oplossingen. Na afloop van de vergadering werd door TNO een rondleiding verzorgd. 

Wilt u lid worden van het Nutrient Platform? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met het secretariaat van het platform, tel. 070-304 3700. 

2. Het Nutrient Platform in 2014
Het jaar 2014 staat voor het Nutrient Platform in het teken van focussen en versnellen. Activiteiten bestaan uit het compleet maken van het netwerk (betrekken van de levensmiddelenindustrie, finan ciële sector & MKB’ers), het versnellen van projecten tussen landbouw en water, het creëren van een vraag gestuurde kennisagenda en het opzetten van cross-nationale projecten met Vlaanderen en Duitsland. Vergroten van synergie tussen watersector, landbouw en afvalindustrie moet een sterke impuls geven aan het sluiten van de nutriëntenkringlopen in Nederland. Ook de verbinding met Europese netwerken en het verder doorgroeien van de European Sustainable Phosphorus Platform zijn bij deze activiteiten van belang. Ten slotte is er de ambitie om met Nederlandse partners en lokale partners de nutriëntenkringloop in een ontwikkelingsland te sluiten. Zie hier de presentatie waarin alle activiteiten worden benoemd.

Voor meer informatie over het jaarplan 2014 kunt u contact op nemen met secre tariaat van het Nutrient Platform, tel. 070-304 3700.

3. Nieuw lid Nutrient Platform aan het woord: Nedmag
Vanuit Nedmag’s “Missie en Visie” en in het kader van verantwoord ondernemen kan worden gesteld dat Nedmag zich vanzelfsprekend betrokken voelt bij een maatschappelijk relevante kwestie als het sluiten van de fosfaatkringloop. Nedmag is zich bewust dat middels het struviet procedé magnesium elementair is. Het feit dat struviet als kunstmest weer onderdeel uitmaakt van de voedselkringloop betekent dat Nedmag een milieuvriendelijke oplossing kan bieden.
Struviet als kunstmest moet immers zo gering mogelijk beladen worden met verontreinigingen (zware metalen) vanuit haar grondstoffen en aan dat criterium kan Nedmag, voor het magnesium deel, ruimschoots voldoen. Leverings- en kwaliteitszekerheid zijn andere kernbegrippen die bij Nedmag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Nedmag heeft daarnaast een uitgebreid n etwerk met veel kennis opgebouwd met betrekking tot struviet gerelateerde zaken en stelt deze dan ook graag ter beschikking aan de fosfaatrecycling markt.

Website: www.nedmag.nl
Twitter: @qhsenedmag

4. Overige nieuwe leden Nutrient Platform: Louis Bolk Instituut en BMC Moerdijk
Op de valreep van 2013 zijn nog twee nieuwe leden toegetreden tot het Nutrient Platform: het Louis Bolk Instituut en BMC Moerdijk. In de volgende nieuwsbrief passeren beide partijen nogmaals de revue om hun doelen en ambities kort toe te lichten als het gaat om het sluiten van de nutriëntenkringloop en hoe zij daar een bijdrage aan willen leveren. 

Website: www.louisbolk.org  
Twitter: @LouisBo lk

Website: www.bmcmoerdijk.nl

5. Mestwet aangenomen door Eerste Kamer
De mestwet, met daarin verplichte mestverwerking voor boeren met een fosfaatoverschot, treedt per 1 januari 2014 in werking. De Eerste Kamer stemde hier 17 december mee in. Dit was de laatste horde die moest worden genomen door staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) om de wet definitief in te voeren. Een ruime meerderheid stemde voor de mestwet: VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, SGP en 50plus. 

De invoering van de mestverwerkingsplicht houdt in dat veehouders die niet volledig hun mest binnen de geldende normen op eigen grond kwijt kunnen, het overschot op een duurzame manier moeten verwerken en plaatsen buiten de landbouw. Het te verwerken deel van het mestoverschot varieert per regio en stijgt jaarlijks. Doel van de verwerkingsplicht is dat de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, zodat er geen sprake meer is van een mestoverschot.

6. Waste 2 Food internship / graduation project
On behalf of the Waste 2 Food (W2F) consortium WASTE is looking for (an) independent and proactive student(s) interested to work on developing innovative cradle to cradle business models in the field of sanitation, solid waste and agriculture in emerging economies (BoP). 

The Waste 2 Food consortium is a cross-sectoral partnership that consists of the following organizations: WASTE, Grontmij, Solidaridad, Soil & More International, Sustainable Agriculture Initiative and Unesco IHE. In the W2F concept one problem (soil degradation, insecurity of supply of phosphorus rock and high energy costs of producing N-fertilizer) will be the solution for another problem (poor sanitation and solid waste management) and vice versa. By developing a demand for agricultural input produced from local organic and human waste, a market pull will be created for organic and human waste as a result of which investments in solid waste and sanitation services will increase.

The consortium is looking for a student that is developing a business case about the financial feasibility of different solutions in three potential markets. The outcome of this study will be presented towards potential financiers. Self-initiative and an entrepreneurial spirit are highly appreciated. The student will be given a high degree of freedom to build up his own network and develop a future career path within the W2F network. 

Interested? For more information and contact details see the WASTE website  

7. Dutch Biorefinery Cluster presenteert rapport mineralenterugwinning uit industriële reststromen
Voor het succes van de Biobased Economie is het van groot belang mineralen terug te winnen uit industriële reststromen voor hergebruik in de landbouw. Of de business case economisch haalbaar is, is sterk afhankelijk van de omvang van de reststroom, het gehalte aan te winnen mineraal, de opbrengstprijs van het mineraal en de operationele kosten van het proces. Dit is één van de conclusies uit het BioNPK onderzoek dat Dutch Biorefinery Cluster partners gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Kansen voor de toekomst
Bij de winning van mineralen uit waterige reststromen is nu vooral sprake van het toepassen van bekende technologieën voor de noodzakelijke fysische en chemische bewerkingen. Voorbeelden zijn luchtstrippen (van NH3), kristallisatie (van struviet) of indampen (van mineralenoplossingen). In het BioNPK-programma is vooral aandacht besteed aan deze (bewezen) technieken omdat die op relatief korte termijn kunnen worden geïmplementeerd in bestaande processen.
Toekomstig onderzoek moet ook gericht worden op mogelijk interessante werkwijzen die nu nog niet, maar in de toekomst mogelijk wel, rendabel kunnen worden toegepast.
Voorbeelden hiervan zijn:
•    Fixeren van N en/of P uit waterige stromen in biomassa (bijv. het eiwitrijke lemna/ eendenkroos, wat vervolgens als veevoer kan worden gebruikt).
•    Eutectische vriesconcentratie als alternatief voor het traditionele indampen/ concentreren.
•    Op biologische wijze mobiliseren van gebonden P tot ortho-fosfaat uit grond en biomassa.
Kleinschalige productie van ammoniak met brandstofcellen op basis van duurzaam opgewekte elektriciteit (Greenfertilizer project).

Het rapport is hier te downloaden.

8. ISO normalisering verwerking slib wekt vragen op in Nederland
In de nieuwsbrief van november kwam al ter sprake dat er een traject rond internationale normalisatie voor de verwerking van slib en hergebruik van water is opgestart vanuit het ISO framework. Hiervoor zijn twee nieuwe Technische Commissies (TCs) opgericht: ‘Slib’ en ‘Re-use of water’. 

In Nederland zijn er vragen omtrent de noodzaak en mogelijke impact van nieuwe ISO-normen, maar ook in Duitsland, Zwitserland en de UK, omdat er al een helder normenkader ligt. Als er al iets moet gebeuren, zou dit een bredere aanpak vergen, daar ook discussies plaatsvinden over ISO-normstelling rond de verwerking (vergisting) van biowaste. Tegelijkertijd zijn er partijen die behoefte hebben aan een duidelijker normenkader om in de wereld gemakkelijker duurzame innovaties rond slibverwerking op de markt t e brengen. 

Op dit moment wordt er door het Ministerie van I&M in samenwerking met NEN uitgezocht in hoeverre normalisering in de toekomst van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van Nederlandse bedrijven die met slib te maken hebben. Op basis daarvan zal begin 2014 bepaald worden of, en zo ja, welke vervolgstappen er ondernomen worden.

Contactpersoon NEN: Erica Fritse, Erica.Fritse@nen.nl / 015-269 0384
Contactpersoon Nutrient Platform: Annemiek Strijker, a.strijker@nutrientplatform.org / 070-304 3763

Voor meer informatie en het persbericht klik hier.

9. Opiniestuk over Amsterdamse Fosfaatfabriek
In het opinieblad Opg ewekt Amsterdams geeft secretaris van het Nutrient Platform, Wouter de Buck, zijn visie op de ontwikkelingen van de nieuwe installatie bij Waternet Amsterdam, die fosfaat gaat terugwinnen uit het rioolwater van Amsterdam. De installatie, met de naam ‘Fos Vaatje’ staat op de rioolwaterzuivering in Amsterdam West. Verwacht wordt dat in januari 2014 de eerste fosfaat geleverd kan worden. De weg naar duurzaam fosfaatgebruik biedt veel potentie voor een regio als Amsterdam, waar verschillende nutriëntstromen dicht bij elkaar zitten. Samenwerking is een sleutelelement om deze potentie te vervullen. 

Opgewekt Amsterdams is een online opiniemagazine voor duurzame energie en energiebesparing in Amsterdam en is een initiatief van de Werkgroep Energie, Klimaat en Milieu van GroenLinks Amsterdam. 

Voor het volledige artikel, klik hier.  

10. Conclusies ManuResource conferentie
Tijdens de ManuResource conferentie 5 en 6 december in Brugge zijn een aantal conclusies opgetekend om de Europese regelgeving voor het recycling van nutriënten uit mest te verbeteren. Het huidige Europese wetgevend kader belemmert namelijk de verwezenlijking van de doelstellingen om de nutriëntenkringloop te sluiten binnen de landbouw. 

Verschillende richtlijnen en regelgevingen, onder andere EC fertilizers directive, Nitraatrichtlijn en REACH, zijn naast elkaar gelegd en met betrokken stakeholders uit verschillende Europese lidstaten is getracht de inconsistenties binnen het Europees beleid gezamenlijk te identificeren. Deze conclusies bevestigen het engagement om op Europees niveau samen te werken om het regelgevingkader te verbeteren met het oog op het bevorderen van een efficiënter gebruik en vergroo t hergebruik van nutriënten uit mest. 

Voor de conclusies van de Manuresource conferentie, klik hier.  

11. Verder op de agenda
Noteert u deze data in uw agenda?
•    23 – 25 maart, Parijs, Frankrijk – Phosphates 2014 conference  
•    26 januari, Berlijn, Duitsland – Grune Woche  
•    1 – 3 september, Montpellier, Frankrijk – 4th World Sustainable Phosphorus Summit  
•    3 en 4 maart 2015, Berlijn, Duitsland – 2nd European Sustainable Phosphorus Conference  

12. Delen van de nieuwsbrief
Er zijn binnen uw netwerk ongetwijfeld veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in de innovaties en ontwikkelingen rond de nutriëntenuitdaging en dus in het Nutrient Platform. Maar zij zijn wellicht nog niet bekend met onze nieuwsbrief. Daarom een vriendelijk verzoek: stuur deze nieuwsbrief naar hen door! Zij kunnen zich dan aanmelden voor de nieuwsbrief viainfo@nutrientplatform.org.

13. Ho, ho, ho merry Christmas
Het Nutrient Platform wenst u allen een fijne Kerst en een inspirerend 2014!
Wij en hopelijk u ook, kunnen terugblikken op een succesvol jaar en hopen dat het volgende jaar één is vol kansen, inspirerende ideeën en nieuwe connecties!

INTERESSANTE LINKS

14. Van mest tot alg
Er is recentelijk gestart met een gepatenteerde methode om bij de boer de mest te verwerken tot alg welke logistieke voordelen heeft ten opzicht van een centrale verwerking. Via een blog worden alle onderzoeksresultaten gedeeld. 

Kijkt u eens op http://drijfmest.blogspot.nl of www.vanmesttotalg.nl.