Nieuwsbrief Nutrient Platform – januari 2014

Nieuwsbrief Nutrient Platform – januari 2014

Grootnieuwsbrief header

vrijdag 24 januari 2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle leden van het Nutrient Platform en aan een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van het platform.

Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden. 
Meer informatie over het Nutrient Platform is te vinden via www.nutrientplatform.org of stuur een e-mail naarinfo@nutrientplatform.org. Volg ons ook op twitter @NutrientP.

Heeft u nieuws voor de website of de volgende nieuwsbrief? Stuur uw bijdrage naar info@nutrientplatform.org. Voor meer informatie en/of vragen over het Nutrient Platform kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700 of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org.

Nutrient Platform Nieuws
1. Ledenvergaderingen in 2014
2. Nieuw lid aan het woord: BMC Moerdijk
3. Nieuw lid aan het woord: Louis Bolk Instituut. 
4. Succesvol fosfaatsymposium ‘Circular economy in the cities’ in Berlijn
5. Update Global Partnership on Nutrient Management (GPNM)
6. Nederland en Duitsland pakken gezamenlijk mestfraude aan
7. Interactieve PDF ‘The Phosphorus Challenge’ nú online
8. Verder op de agenda
9. Delen van de nieuwsbrief

Interessante links
10. Duurzame Denker Kimo van Dijk (WUR) in de Telegraaf
11. Rapportage: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel

NUTRIENT PLATFORM NIEUWS

1. Ledenvergaderingen in 2014
De Ledenvergaderingen van het Nutrient Platform in 2014 zijn vastgesteld en gepland op de volgende data:

– Donderdag 10 april 2014
– Donderdag 18 september 2014
– Donderdag 4 december 2014

Wilt u lid worden van het Nutrient Platfrom? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met het secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700.

2. Nieuw lid aan het woord: BMC Moerdijk
BMC Moerdijk is de grootste mestverwerker van Nederland en is een initiatief van de Coöperatie DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij), ZLTO en DELTA Energy BV. Sinds september 2008 zet BMC Moerdijk stapelbare pluimveemest om in groene stroom en pluimveemest-as die bestaat uit onder andere 12% fosfaat en 12% kalium. Zo draagt BMC Moerdijk aan de ene kant bij aan het terugdringen van het huidige mestoverschot, hebben pluimveehouders het jaar rond afzetgarantie en voldoen zij aan de mestverwerkingsplicht. Aan de andere kant produceert BMC Moerdijk groene stroom en vermindert BMC Moerdijk de transportkosten van 8.000.000 kg fosfaat naar landbouwregio’s in Europa waar een mineralentekort is door het reduceren van de ‘verpakking’ met ongeveer 85%.

Er zijn meerdere EU-verordeningen die van toepassing zijn op de verbranding van dierlijke mest en de export, het verwerken en inzetten van het materiaal dat na verbranding overblijft. Deze EU-verordeningen zitten niet op een lijn als het gaat om de status van bijvoorbeeld de pluimveemest-as die BMC Moerdijk produceert, waardoor BMC Moerdijk en de afnemers te maken hebben met extra administratieve lasten. BMC Moerdijk wil er voor zo rgen, ook via het Nutrient Platform, dat wet- en regelgeving die van toepassing is op de inzet van gerecyclede fosfaat zo wordt aangepast dat dit nu en in de toekomst op een milieuverantwoorde wijze en zo eenvoudig mogelijk weer in de kringloop wordt teruggebracht. Hierdoor wordt ook de levensvatbaarheid van BMC Moerdijk na 2017 vergroot.

Meer info is te vinden op: www.bmcmoerdijk.nl

3. Nieuw lid aan het woord: Louis Bolk Instituut
Meer dan 35 jaar expertise in duurzame landbouw
De wereld van nutriënten is fors in beweging. Steeds meer agrarische bedrijven streven naar het sluiten van kringlopen, een efficiënter gebruik van nutriënten en het minimaliseren van emissies. Het Louis Bolk Instituut – als onafhankelijk, internationaal kennisinstituut met meer dan 35 jaar onderzoekservaring op het gebied v an duurzame landbouw, voeding en gezondheid –  heeft expertise in dit veld. Onze onderzoekers voeren bijvoorbeeld verduurzamingstrajecten uit waarbij ondernemers leren hun bodem duurzaam te beheren. Ook de mogelijkheden van de inzet van reststoffen op het akkerbouwbedrijf worden onderzocht: zijn deze veilig en effectief? Hoe duurzaam zijn ze? En zijn deze reststromen wel van voldoende kwaliteit?

Oplossingen die werken in de praktijk
Dankzij onze participatieve onderzoeksopzet (met veldproeven, monitoring, bijeenkomsten en workshops) komen wij samen met deelnemers tot nieuwe kennis en oplossingen die werken in de praktijk. 

Louis Bolk Instituut en Nutriënt Platform
Het Nutriënt Platform biedt voor ons een belangrijke kans om de problematiek rondom fosfaat en stikstof en het sluiten van kringlopen samen met ketenpartijen, nationaal én internationaal, aan te pakken. Het Nutriënt Platform biedt ons daarnaast de mogelijkheid om kennis en ervaringen met andere leden van het platform te delen en van elkaars expertise te leren. Samen met andere leden van het Nutriënt Platform werken aan het verduurzamen van het nutriëntengebruik en het stimuleren van het hergebruik van teruggewonnen nutriënten, dat is waar voor ons de toegevoegde waarde ligt.  

Meer info is te vinden op: www.louisbolk.nl 

4. Succesvol fosfaatsymposium ‘Circular economy in the cities’ in Berlijn
Op 21 januari heeft het Nutrient Platform in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Berlijn, het Vlaams Nutriëntenplatform en het Deutsch Phosphor-Plattform een succesvol symposium georganiseerd over de kansen voor fosfaat recycling in de stedelijke omgeving. Meer dan 40 deelnemers hebben zich actief gebogen over concrete mogelijkheden in Amsterdam, Gent en Berlijn. Het evenement vond plaats en marge van de de Grüne Woche in Berlijn.

De middag werd geopend door secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken Maarten Camps en directeur generaal van het Duitse Ministerie van Milieu Helge Wendenburg. Beiden benadrukten de cruciale rol van steden in het sluiten van de fosfaatkringloop. De fosfaat strategie van de Gemeente Amsterdam werd gepresenteerd door adviseur duurzaamheid Edgar Zonneveldt en aangevuld met de visie van het Nutrient Platform door Wouter de Buck.

De tweede helft van het symposium werd gebruikt om in kleinere groepen aan de slag te gaan met specifieke thema’s als urine inzameling bij grootschalige evenementen en decentrale sanitatie in gebouwen. Hiermee is het raamwerk gelegd voor concrete projecten in grote steden waarmee de Nederlandse, Vlaamse en Duitse nutriëntenplatforms de komende tijd op zullen voortbouwen.

5. Update Global Partnership on Nutrient Management (GPNM)
Het Nutrient Platform is Partner van het Global Partnership on Nutrient Management (GPNM). Het GPNM richt zich op het oplossen van de “nutrient challenge”, hoe je 10 miljard mensen kan voeden en van energie kan voorzien met zo min mogelijk milieubelasting. Het GPNM richt zich daarbij op het op mondiaal niveau agenderen van deze uitdaging en het delen van kennis en best practices. Daarbij valt te denken aan modellen, technieken en beleidsinstrumenten.

In een tweetal demoprojecten wordt deze kennis toegepast op lokaal niveau om de baai van Manilla in de Filippijnen en het Chilika meer in India weer schoon te krijgen. Naast bedrijven en kennisinstellingen, zijn ook verschillende VN organisaties, overheden en ngo’s Partner. Onder het GPNM zijn regionale platformen gevormd (ZO Azië en Caribisch gebied) die meer zijn toegesneden op de specifieke uitdagingen op dat niveau. Daarnaast zijn er vier zogenaamde task teams actief, waarin de Partners onder andere de Nutrient Use Efficiency indicator uitwerken en gezamenlijk het mondiale beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling, oceanen en biodiversiteit beïnvloeden. UNEP voert het secretariaat en het ministerie van IenM neemt deel aan de Steering Committee. Er zijn dus veel overeenkomsten met het Nutrient Platform en we hopen dat we in de toekomst nog nauwer kunnen samenwerken. 

Meer info is te vinden op www.nutrientchallenge.org
Word ook lid van onze Linkedin groep (Global Partnership on Nutrient Management, net opgestart) en volg ons op twitter: @nutrchallenge!
Voor vragen: kaj.sanders@minienm.nl

6. Nederland en Duitsland pakken gezamenlijk mestfraude aan
Staatss ecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft afspraken gemaakt met Duitsland om mestfraude in te perken. Dat is het resultaat van een ontmoeting met de twee voor Nederland belangrijkste Duitse exportregio’s Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

De Nederlandse overheid zal binnenkort de Tweede kamer informeren over en uitgebreide handhavingaanpak om mestfraude tegen te gaan. Op het moment is het namelijk onduidelijk wat er met de mesttransporten gebeurt, zodra deze de grens over rijden. Het is noodzakelijk om hier meer inzicht in te krijgen, verplichte GPS-systemen zijn daarom onderdeel van de handhavingaanpak. 

In Duitsland is de handhavingcapaciteit om mestfraudeurs op te sporen kleiner en bestaat geen centrale gegevensregistratie. Daardoor is het niet helder wat er over de grens met Nederlandse mest gebeurt. Het illegaal lozen van mest tast onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. 
Bron: Ministerie van Economische Zaken, 18/01 /2014

7. Interactieve PDF ‘The Phosphorus Challenge’ nú online
De Phosphorus Challenge iPad app is nu ook verkrijgbaar als interactieve PDF, zodat op alle smart phones, tablets, laptops en computers gebruik gemaakt kan worden van deze waardevolle tool. In het kader van de internationale media campagne zijn alle Nederlandse projecten/business cases hierin verzameld, alsmede alle ontwikkelde korte films. De tool is hoofdzakelijk gemaakt voor gespreks- en/of presentatie doeleinden. Dus wie geen iPad in zijn/haar bezit heeft of een computer wil gebruiken, kan nu gebruik maken van de interactieve PDF.

Om de interactieve PDF te downloaden, klik hier.   

Let op: de PDF dient geopend te worden in een ADOBE programma om de films te kunnen afspelen.  

8. Verder op de agenda
Noteert u deze data in uw agenda?

•    23 – 25 maart, Parijs – Phosphates 2014 conference 
•    10 april, ledenvergadering Nutrient Platform
•    1 – 3 september, Montpellier, Frankrijk – 4th World Sustainable Phosphorus Summit 
•    18 september, ledenvergadering Nutrient Platform
•    4 december, ledenvergadering Nutrient Platform
•    3 en 4 maart 2015, Berlijn – 2nd European Sustainable Phosphorus Conference 

9. Delen van de nieuwsbrief
Er zijn binnen uw netwerk ongetwijfeld veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in de innovaties en ontwikkelingen rond de nutriëntenuitdaging en dus in het Nutrient Platform. Maar zij zijn wellicht nog niet bekend met onze nieuwsbrief. Daarom een vriendelijk verzoek: stuur deze nieuwsbrief naar hen door! Zij kunnen zich dan aanmelden voor de nieuwsbrief viainfo@nutrientplatform.org

INTERESSANTE LINKS

10. Duurzame Denker Kimo van Dijk (WUR) in de Telegraaf
Kimo van Dijk spreekt zich in de Telegraaf uit voor het sluiten van de fosfor kringloop in het kader van de wekelijkse sectie ‘Duurzame Denker’. Kimo van Dijk is onderzoeker aan Wageningen Universiteit en richt zich op verduurzaming van de landbouw, bedreigde grondstoffen en mineralen, en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het Nutrient Platform.  

Kernboodschap van van Dijk is reduce, reuse, recycle en redefine om duurzamer met nutriënten om te gaan en de fosfor kringloop te sluiten. Een inspirerend verhaal over de verschillende stromen om de fosfor kringloop te sluiten en de weg die we daarvoor nog hebben te gaan.

Link naar het artikel: ‘Gaten in Kringlopen’    

11. Rapportage: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel
Het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving heeft een rapportage gepresenteerd over de impact van de wereldverhoudingen voor de Europese voedselproductie. De aanbevelingen zijn in een advies gebundeld, welke 22 januari is overhandigd aan Hans Hoogeveen, directeur-generaal van het ministerie van EZ, die de zieke staatssecretaris Dijksma verving. De geopolitieke risico’s moeten een extra prikkel geven aan een geïntegreerde Europese aanpak voor grondstoffen. 

Link naar het document: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel