Nieuwsbrief Nutrient Platform – november 2013

Nieuwsbrief Nutrient Platform – november 2013

Grootnieuwsbrief header

November 2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle leden van het Nutrient Platform en aan een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van het platform.
Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden. 

Meer informatie over het Nutrient Platform is te vinden via www.nutrientplatform.org of stuur een e-mail naarinfo@nutrientplatform.org. Volg ons ook op twitter @NutrientP.
Heeft u nieuws voor de website of de volgende nieuwsbrief? Stuur uw bijdrage naar info@nutr ientplatform.org. Voor meer informatie en/of vragen over het Nutrient Platform kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700 of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org.

Nutrient Platform Nieuws
1. Ledenvergadering 13 december
2. Succesvolle Innovatie Estafette voor het Nutrient Platform 
3. Ondertekening MoU tussen Nederlands, Vlaams en Duits NP
4. Reactie Nutrient Platform op Europese Consultatie
5. Lancering Duits Nutrient Platform
6. Netwerk van Biobased Bedrijven, iets voor u?
7. Unie van Waterschappen presenteert routekaart Afvalwaterketen 2030
8. Internationale normalisatie verwerking slib en hergebruik van water
9. Verder op de agenda
10. Delen van de nieuwsbrief

Interessante links
11. Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet-en regelgeving, mark tkansen, verwerkingsconcepten
12. ‘Toilet trouble’ – korte documentaire BBC
13. The world’s food supply depends on Morocco. Here’s why
14. Approaches to Urban Mining

NUTRIENT PLATFORM NIEUWS

1. Ledenvergadering 13 december
De volgende ledenvergadering van het Nutrient Platform wordt vrijdag 13 december gehouden bij TNO in Zeist. De vergadering staat grotendeels in het teken van de activiteiten van het Nutrient Platform in 2014. Na de vergadering in de ochtend, wordt er in de middag een rondleiding gegeven bij TNO.

Programma
10.00 – 14.00    Ledenvergadering incl. lunch
14.00 – 15.30    Rondleiding TNO

Leden van het Nutrient Platform wordt vriendelijk verzocht te laten weten of zij aanwezig zijn op de vergadering, de deadline hiervoor is 4 december. Wilt u lid worden van het Nutrient Platform? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met het secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700. 

2. Succesvolle Innovatie-estafette voor het Nutrient Platform
Het Nutrient Platform was prominent aanwezig tijdens de vijfde succesvolle editie van de Innovatie Estafette. Meer dan 5000 bezoekers liepen langs de meer dan 250 stands en konden getuige zijn van het sluiten van meer dan 30 akkoorden. 
Twee jaar geleden werd tijdens deze dag het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend door 20 partijen, dit jaar stonden de daaruit voortgevloeide successen centraal met het vizier op de toekomst gericht. Een krachtig cross-sectoraal netwerk bestaande uit 32 partijen was aanwezig, er waren verschillende producten met teruggewonnen fosfaat te verkrijgen en met Kees Langeveld op het podium tijdens de plenaire openin g was het momentum groot.
De Innovatie-estafette heeft een fantastisch podium geboden voor het ketenakkoord Fosfaatkringloop.

Klik hier voor de inspiratiefilm: http://youtu.be/oc7dOUFhN8E
Alle foto’s zien van de Innovatie-estafette? Klik hier

3. Ondertekening MoU tussen Nederlands, Vlaams en Duits NP
Het Nutrient Platform heeft maximaal gebruikt gemaakt van de opening van het Deutsche Phosphor-Plattform door een Memorandum of Understanding (MoU) te onderteken met de fosfaatplatforms van onze twee buurlanden (Duitsland en Vlaanderen). Wouter de Buck, secretaris van het Nederlandse Nutrient Pl atform, tekende namens Nederland: “De MoU is gericht op concrete samenwerking om grensoverschrijdende business cases voor fosfaatrecycling te realiseren.”

De ondertekening van dit document onderstreept de ambitie van de Nutrient Platforms om met verschillende actoren uit de keten de juiste condities te creëren voor economisch rendabel business cases rond nutriënten recycling. Om dit kracht bij te zetten ambiëren de drie platforms binnen twee jaar drie succesvolle cross-nationale business cases te laten slagen. Ook het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) met voorzitter Arnoud Passenier, is nauw betrokken geweest bij de ondertekening en het document en zeer positief over de nauwere samenwerking tussen Europese lidstaten. 

Kijk op de website van het Nutrient Platform voor meer informatie.
Voor het officiële persbericht, klik hier

Contactpersoon: Wouter de Buck  w.debuck@nutrientplatform.org / 070-304 3758

4. Reactie Nutrient Platform op Europese Consultatie
Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie een consultatieve mededeling uitgebracht over het duurzaam gebruik van fosfor. Deze consultatie is bedoeld om de aandacht te vestigen op duurzaam fosforgebruik en een debat op gang te brengen over de stand van zaken en de te overwegen maatregelen. Geïnteresseerde partijen hebben tot 1 december de tijd gehad hun bijdrage in te sturen.

De afgelopen maanden heeft het Nutrient Platform input verzameld bij de leden en de reacties gebundeld, om zo een gezamenlijk antwoord op de consultatie te kunnen sturen richting de Europese Commissie. De strategie en visie van het Nutrient Platform in de beantwoording richt zich sterk op de wet- en regelgeving binnen de Europese Unie om een level playing-field te creëren voor bedrijven die kansen zien in de verwaarding van hun reststromen. Naast de multi-stakeholder reactie vanuit het Nutrient Platform, heeft het Nutrient Platform ook input gegeven op een reactie vanuit de Nederlandse rijksoverheid op de Europese Consultatie. 
Voor meer informatie over de Europese Consultatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Nutrient Platform: 070 – 304 3700

5. Lancering Duits Nutrient Platform
Na Nederland heeft Duitsland nu ook een Nutrient Platform. Vrijdag 15 november 2013 is het Deutsche Phosphor-Plattform gelanceerd. Het platform werkt naar Nederlands voorbeeld aan het sluiten van de nutrientenkringlo op, met in het bijzonder aandacht voor het nutriënt fosfor, als essentiële grondstof voor de productie van landbouwgewassen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid nemen hierin gezamenlijk het voortouw om duurzame innovaties in de recycling van fosfaat uit afval (mest, rioolslib en ander organisch afval) te bevorderen en een markt te creëren voor gerecycled fosfaat. 

De officiële ondertekening van het Deutsche Phoshor-Plattform vond plaats in de Beierse vertegenwoordiging in Berlijn. Staatsminister Marcel Huber van Beieren, Prof. Stefan Gäth en Prof. Lorenz Kaiser, beiden van het Fraunhofer Institut, waren de ondertekenaars. Eerder hadden Bundesminister Altmeier en alle milieuministers van de deelstaten het besluit hiertoe al genomen.

Voor meer informatie over het Deutsche Phosphor-Plattform: http://www.deutsche-phosphor-plattform.de 

6. Netwerk van Biobased bedrijven, iets voor u?
In de regio Oost-Brabant zien steeds meer bedrijven kansen in de biobased economy.  Fossiele grondstoffen worden schaars. Van daaruit is een zoektocht gestart naar groene, hernieuwbare alternatieven. Deze ontwikkeling biedt kansen voor nieuwe duurzame industriële activiteit in Oost-Brabant op het raakvlak van: Agro, Food en Technologie. Zo kunnen bijvoorbeeld Agrofood reststromen via nieuwe (combinaties van) technieken opgewaardeerd worden tot Biobased ingrediënten, nutriënten en (functionele) eiwitten. Al deze kansen worden benut in de biobased economy. 

Om bedrijven te ondersteunen en de ontwikkelingen te stimuleren krijgen bedrijven in Oost-Brabant concrete ondersteuning en een platform voor kennisuitwisseling en (crosssectorale) samenwerking. Door partijen en bedrijven met elkaar in contact te brengen kan kennis wo rden gedeeld en ontstaat nieuwe samenwerking.

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Oost-Brabant werken in dit Biobased netwerk samen. Betrokken zijn bijvoorbeeld: Food Tech Park Brainport, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, AgriFood Capital, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Avans Hogeschool en ook het Nutrient Platform. 

Interesse?
Stef Roodenburg, student van Helicon MBO in Boxtel, gaat de komende maanden aan de slag met het opbouwen van een netwerk van biobased bedrijven in de regio. Eerst worden bestaande contacten benaderd en vervolgens zal het netwerk verder worden uitgebouwd. Heeft u interesse om deel te nemen aan het netwerk? Stuur dan een mailtje aan s.roodenburg@sre.nl. Dan ontvangt u voortaan meer informatie over het platform en de netwerkbijeenkomsten.

7. Unie van Waterschappen presenteert routekaart Afvalwaterketen 2030
Tijdens het congres H IER OPGEWEKT vrijdag 15 november presenteerde Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, de routekaart ‘Afvalwaterketen 2030’ aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De routekaart is in het Nederlands en Engels verkrijgbaar, en wijst de weg naar een duurzame transitie van het afvalwatermanagement. Die weg laat zien welke grondstoffen (zoals fosfaat) en energie (zoals biogas uit rioolwaterzuivering) uit afvalwater kunnen worden gewonnen. Hiermee willen de waterschappen in internationaal verband de Nederlandse aanpak en visie op afvalwatermanagement laten zien.

Nederlandse versie: Kansenkaart Afvalwaterketen 
Engelse versie: Roadmap W astewater management 2030 

8. Internationale normalisatie verwerking slib en hergebruik van water
De afgelopen twee jaar heeft ISO via de ‘ISO Implementation Task Force on Water’ prioriteiten voor normalisatie in de nabije toekomst bepaald. Als gevolg van dit onderzoek zijn er twee nieuwe Technische Commissies (TCs) opgericht: ‘Slib’ en ‘Re-use of water’. 

De technische commissie voor slib, ISO/TC 275, gaat normen ontwikkelen voor energie- en grondstofterugwinning (o.a. fosfor), hergebruik van slib in de landbouw en processen en profielbepaling van slib. Onder andere afvalwaterzuiveringsbedrijven, exploitanten van terugwinningsinstallaties, maar ook bedrijven die zich bezighouden met ontwatering, droging en andersoortige verwerking van slib, of die het product uiteindelijk in ontvangst nemen zitten in deze TC. De tweede TC, voor hergebruik van water, ISO /TC 282, richt zich op hergebruik in brede zin, zowel voor agrarische toep assing als in bewoonde gebieden. Het hergebruik omvat de eigen waterketen (proces) waaronder inzameling, transport, behandeling, opslag, distributie, drainage en de behandeling van opgevangen water. 

NEN peilt voor beide TCs of er behoefte is vanuit Nederland om spiegelcommissies samen te stellen met Nederlandse belanghebbenden. Deelname vaan de norm(spiegel)commissie staat open voor elke organisatie die belang heeft bij dit onderwerp. Belanghebbenden kunnen zich tot 1 februari 2014 aanmelden bij NEN of het Nutrient Platform. 

Voor meer informatie en het persbericht: klik hier

9. Verder op de agenda
Noteert u deze data in uw agenda?

    •    3 december, London – END-O-SLUDG Conference
    •    5 – 6 december, Brussel – Manu Resource  
    •    10 december, Brussel – Phosphorus Platform steering committee 
    •    11 december, Brussel – END-O-SLUDG Conference  
    •    18 december, Utrecht – symposium Innovatieve Technieken voor biogas 
    •    23 – 25 maart, Parijs – Phosphates 2014 conference  
    •    1 – 3 september, Montpellier, Frankrijk – 4th World Sustainable Phosphorus Summit  
    •    3 en 4 maart 2015, Berlijn – 2nd European Sustainable Phosphorus Conference  

10. Delen van de nieuwsbrief
Er zijn binnen uw netwerk ongetwijfeld veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in de innovaties en ontwikkelingen in de fosfaatproblematiek en dus in het Nutrient Platform. Maar zij zijn wellicht nog niet bekend met onze nieuwsbrief. Daarom een vriendelijk verzoek: stuur de ze nieuwsbrief naar hen door! Zij kunnen zich dan aanmelden voor de nieuwsbrief viainfo@nutrientplatform.org 

INTERESSANTE LINKS

11. Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet-en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten
Grontmij en NMI hebben gezamenlijk een studie naar fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen afgelopen maand gepubliceerd.

In deze studie over het terugwinnen en vermaakten van teruggewonnen fosfor uit rwzi’s, zijn naast de technische aspecten de omgevingsfactoren met betrekking tot wet- en regelgeving en marktaspecten in beeld gebracht. De opstellers van het rapport hebben totale hergebruik ketens geformuleerd. Deze kunnen een startpunt vormen voor waterschappen ter ondersteuning van besluitvorming over de vraag óf en op welke wijze tot fosforterugwinning kan worden gekomen. 
Nu te verkrijgen via STOWA

12. ‘Toilet trouble’ – korte documentaire BBC
Voor de BBC World News series, Horizons, wordt op een nieuwe manier nagedacht over het aanbieden van sanitatie in ontwikkelingslanden. Hoe menselijk afval te gebruiken; hoe kan menselijk afval als een grondstof worden gebruikt in plaats van het te zien als afvalproduct dat verwijderd moet worden. Voor een directe link naar de documentaire, klik hier

13. The world’s food supply depends on Morocco. Here’s why
Een kritisch artikel gepubliceerd door GlobalPost over ongelijkheden in de Westelijke Sahara en wat voor effect dit kan heb ben op de wereldwijde voedselzekerheid. 
Voor een directe link naar het artikel, klik hier.   

14. Approaches to Urban Mining
Over de terugwinning van Ammonium en Fosfaat uit menselijke urine met aandacht voor de SaniPhos installatie. Voor een directe link naar het artikel: klik hier.