‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

Het kabinet heeft gereageerd op de in 2017 opgestelde Transitieagenda die begin 2018 werd overhandigd aan de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. In de reactie van vrijdag 29 juni wordt per Transitieagenda de belangrijkste maatregelen opgesomd. Hieronder volgt een samenvatting van de kabinetsreactie.

In de reactie worden 10 doorsnijdende thema’s genoemd, die als hoofdlijnen door de transitieagenda’s lopen. Zo wordt de producentenverantwoordelijkheid uitgebreid, gaat er ingezet worden op circulair ontwerpen en worden er concrete ambities voor circulair inkopen gesteld. Daarnaast zal er een ‘green tape’ exercitieworden uitgevoerd, wat inhoudt dat een taskforce concrete belemmeringen in de uitvoering van de wet- en regelgeving in kaart gaat brengen. Het kabinet gaat aanvullende maatregelen onderzoeken om de markt te stimuleren en wil samen met ondernemers en banken financiering vinden voor circulaire business cases. Ze wil ook kennis en innovatie stimuleren door CE een plek te geven in het Topsectorenbeleid en door aandacht aan CE te geven in het innovatie-instrumentarium en de ontwikkeling van circulaire economie monitoren. CE zal worden opgenomen in het onderwijs om de volgende generatie in de denkwijze van circulaire economie op te leiden en daarnaast zal het kabinet internationaal inzetten op CE met als doel draagvlak te creëren en Nederlandse innovaties op de kaart te zetten. Het kabinet wil specifiek een Versnellingshuis opzetten om (regionale) circulaire initiatieven te stimuleren en belemmeringen weg te nemen.

Vanuit de transitieagenda Biomassa en Voedsel wil het kabinet duidelijker gaan onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor het gebruik van herwonnen producten in termen van wet- en regelgeving. Een concrete actie is de taskforce, die geleid wordt door Winnie Sorgdrager, om belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen.

Nederland streeft in Europees verband naar mogelijkheden om de handel en het gebruik van herwonnen producten een stabiele en duurzame afzetmarkt te geven. Ook wil het kabinet wil met betrokken partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving tot afspraken komen over inspanningen om duurzaam bodembeheer te bevorderen, waarin ook aandacht is voor de bijdrage die de bodem kan leveren aan het nationaal Klimaatakkoord. Hiervoor is in 2018 € 6 miljoen beschikbaar gesteld uit de Klimaatenveloppe.

Naar aanleiding van de kabinetsreactie hebben de transitieteamvoorzitters een reactie gepubliceerd. Zij zijn blij met de inhoudelijke visie en de gestelde prioriteiten, maar zien dat er in de uitvoering nog ondersteuning nodig is. Zo mist er in de kabinetsreactie toezegging voor budget om de plannen tot uitvoering te brengen. De transitie naar een circulaire economie vergt een investering van alle partijen, maar ondersteuning in het begin is nodig, anders zal de ‘jij-eerst’ situatie blijven voortbestaan. Zij roepen dan ook de politiek op om de lucifer voor het kampvuur te zijn, om zodoende de transitie te starten.

 Als secretariaat volgen we de ontwikkelingen op de voet. Op 6 september zijn we aanwezig bij het Algemeen Overleg Circulaire Economie waar wordt ingegaan op de Transitie Agenda’s. We hopen dat de mooie intenties zoals opgenomen in de kabinetsreactie worden gehandhaafd, maar delen de mening van de transitieteamvoorzitters dat er ook financiële toezeggingen nodig zijn voor een versnelde transitie. Want zoals de voorzitters ook hebben aangegeven: ‘nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’.