Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Binnen en buiten Europa zijn al verschillende nationale platforms die zich met nutriënten bezighouden, waaronder het Deutsche Phosphor Plattform, de Amerikaanse Sustainable Phosphorus Alliance, de BSAG (rondom Baltic Sea) en verschillende initiatieven Noorwegen, Tsjechië, Engeland en Zwitserland. En onlangs is het Vlaamse platform nieuw leven ingeblazen door de vorming van NutriCycle Vlaanderen.

Nutricycle Vlaanderen is opgericht met de missie om een circulaire economie te bewerkstelligen door ‘meer nutriënten uit reststromen en mest te recupereren. Deze nutriënten kunnen de kunstmest uit fossiele grondstoffen vervangen of gebruikt worden als grondstof, zowel binnen de landbouw voor het kweken van alternatieve eiwitbronnen als in andere sectoren zoals de chemie. Bij al deze processen worden verliezen naar het milieu tot een minimum beperkt.’

Door te focussen op verbinding tussen verschillende partijen, informatie voorziening en ondersteuning zet NutriCycle zich in om de transitie naar een circulaire economie duurzaam te versnellen. Hierbij richt NutriCycle zich specifiek op vijf doelgroepen: de landbouwsector, kennisinstituten, middenveldorganisaties, de overheid en het bedrijfsleven.

NutriCycle heeft hun werkveld opgesplitst in vier werkgroepen, elk gericht op een thema. Drie van de werkgroepen gaan in op de aanbodkant, waarbij dieper in gegaan wordt op een specifieke stroom, waaronder mest, afvalwater en de agro-voedingsketen. In de vierde werkgroep wordt aandacht besteed aan de vraagkant en hoe een duurzame afzet te creëren.

Op de website van Nutricycle Vlaanderen is meer informatie te vinden over het platform zelf, het meedoen aan de werkgroepen, de evenementen en over alle lopende initiatieven in Vlaanderen met betrekking tot nutriënten recycling.

Het Nutrient Platform is blij met de oprichting van Nutricycle en kijkt uit naar samenwerking om gezamenlijk de circulaire nutriënten aanpak stappen verder te brengen.