Nutrient Platform blikt vooruit in brief aan Tweede Kamer

Op 2 juli heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de brief met betrekking tot de voortgang van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop succesvol verstuurd naar de Tweede Kamer. Daarnaast is ook de brief van het Nutrient Platform, die eerder naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was verzonden, meegestuurd naar de Tweede Kamer.

In de brief van het Nutrient Platform worden onder andere de behaalde successen van het inmiddels afgeronde Ketenakkoord uit 2011 op een rijtje gezet. Deze successen bestaan onder andere uit de herwinning van fosfaat uit afvalwater en zuiveringsslib, diverse initiatieven op het vlak van mestverwerking, het toepassen van herwonnen fosfaat in de productie van kunstmest en de toelating van herwonnen fosfaten in de meststoffenwet. Hier kun je de brief nog eens nalezen. 

In de brief van Staatssecretaris Mansveld wordt er ook op de toekomstige activiteiten en visie van het Nutrient Platform ingehaakt. Onder andere de volgende punten worden aangestipt:

– In het najaar zal het Nutrient Platform de Roadmap Nutriënten 2030 presenteren, waarin een gezamenlijke strategie wordt uitgestippeld richting 2030. De kern hiervan is dat nutriëntenrecycling in 2030 een vanzelfsprekendheid is.

– Het Nutrient Platform zal zich verbreden van fosfaat naar andere relevante nutriënten zoals kalium, seleen, mangaan, borium, zink, molybdeen en koper. Ook zal er aandacht zijn voor organische stof.

– Op de korte termijn zal het Nutrient Platform extra aandacht besteden aan het terugwinnen van nutriënten uit mest. 

– De samenwerking met het European Sustainable Phosphorus Platform zal voortgezet worden om de noodzakelijke harmonisering van wet- en regelgeving op Europees niveau te realiseren. 

Verder vermeldt Staatssecretaris Mansveld dat de Rijksoverheid een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol kan spelen om te helpen de fosfaatkringloop te sluiten en de ontwikkeling van een duurzame markt voor gerecycled fosfaat, en mogelijk in de toekomst ook voor andere nutriënten, te ondersteunen. 

De brief van Staatssecretaris Mansveld kun je hier teruglezen.