Nutriënten in de transitieagenda – op naar een circulaire economie

Nutriënten in de transitieagenda – op naar een circulaire economie

Een jaar na de opstelling van het Grondstoffenakkoord was het dan zover. Op 15 januari werden vijf transitieagenda’s aangeboden aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord, waarbij de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de SG Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Rijksoverheid vertegenwoordigden.

Deze transitieagenda’s bouwen voort op de vijf aangewezen sectoren of ketens die zijn aangewezen in het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, te weten: Biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Elke transitieagenda bevat ontwikkelrichtingen, een actieagenda, kennisagenda, sociale agenda en een investeringsagenda.

De transitieteams bestonden uit vertegenwoordigers van partijen die het

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven over het belang van de circulaire economie

Grondstoffenakkoord hebben ondertekend. Als ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord is het Nutrient Platform betrokken geweest bij het opstellen van de transitieagenda Biomassa & Voedsel. Bijna 50 man heeft Van april t/m eind november is er hard gewerkt aan het vormgeven van de transitieagenda’s. Het team van de transitieagenda Biomassa & Voedsel bestond uit bijna 50 man met vertegenwoordigers van allerlei organisaties waaronder bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Unie van Waterschappen, VNCI, maar ook Natuur& Milieu, MVO, Agrifirm, Rabobank en Orgaworld. Met recht kan dit proces een multi-stakeholder dialoog worden genoemd, waarbij bedrijfsleven, NGO’s en overheden betrokken waren.

De transitieagenda Biomassa & Voedsel omvat vier strategische doelen die zijn omgezet in 6 inhoudelijke actielijnen en 3 randvoorwaardelijke actielijnen.

De hoofdlijn is het duurzaam gebruik van de bodem, als basis voor duurzame productie van voedsel en biomassa. Het sluiten van nutriëntenkringlopen is van wezenlijk belang hiervoor, waarbij het motto ‘zo klein als mogelijk en zo groot als nodig’ de basis vormt. Daarnaast moet het geproduceerde optimaal benut worden, met gebruik van cascadering, het voorkomen van verspilling en het gebruik van reststromen. Het verminderen van het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen behoort ook tot de strategische doelen.

Emmo Meijer, voorzitter transitieteam Biomassa & Voedsel, over de belangrijkste punten uit de transitieagenda

De inhoudelijke actielijnen gaan in op het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa, het circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten, optimale verwaarding van biomassa, minder voedselverspilling, een transitie naar meer plantaardige eiwitten en het gebruik van onze kennis als Nederlands verdienmodel op het gebied van feeding en greening megacities.

De opstellers van de transitieagenda zien een drietal randvoorwaardelijke actielijnen om de strategische doelen te bereiken en dat zijn het investeringsklimaat versterken, emancipatie van de regelgeving en het honoreren van koolstofvastlegging in bodem en producten.

De inhoudelijke actielijn circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten is van belang voor het Nutrient Platform. Een gezonde bodem is namelijk vitaal voor de toekomstige voedsel- en biomassa productie. De ambitie is dat in 2050 de nutriëntenkringlopen gesloten zijn, waarbij nutriënten verliezen worden geminimaliseerd en waar mogelijk worden hergebruikt. Er worden al stappen gezet, maar er is nog een lange weg te gaan naar een echte circulaire nutriënten economie.

Er is met veel enthousiasme en betrokkenheid gewerkt aan de agenda’s. Voor de zomer wordt er een Kabinetsreactie verwacht, waarbij aangegeven zal worden wat er deze kabinetsperiode bereikt kan worden. Het Nutrient Platform heeft, net als vele andere betrokkenen, aangegeven verder te willen werken in een vervolgtraject om concrete stappen te maken richting die ambitieuze doelen.

De eerste stap is gezet, de visie is er. En nu komt de uitdaging: de uitvoering. Het Nutrient Platform zet zich hier graag voor in.