Op leerreis door de nutriëntenkringloop

Het twee jaar durende project Leerreis Nutriëntenkringloop waarin het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) in samenwerking met ZLTO, Topsector Agri&Food en Regiebureau POP kennisuitwisseling over de nutriëntenkringloop wil verbeteren is gestart. Met behulp van kennispartners, waar ook Wageningen UR deel van uit maakt, richt Project Leerreis zich op kennisuitwisseling op nationaal en Europees niveau. Dit gebeurt in communities, waarin kennis samenvoegen en de doorstroming van de kennis naar de praktijk het uitgangspunt is. Rondom de volgende drie thema’s worden communities opgezet:

  1. Mestverwaarding, het maken van waardevolle producten
  2. Sluiten kringloop op regionaal niveau: verbinden van akker- en tuinbouw met de veehouderij
  3. Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid

Project Leerreis trapt op 11 maart af met de eerste algemene webinar, waarna nog drie thematische webinars zullen volgen. Op 18, 23 en 25 maart staan mestverwaarding, het sluiten van kringlopen op regionaal niveau, en het gebruik van organische reststromen centraal.

De webinars zijn van 14.00 tot 15.30 en aanmelden voor (een van) de webinars kan hier. Van tevoren wordt er een almanak met beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten gedeeld.

Meer informatie over het gehele project is hier te vinden.