Oplossing voor fosfaatvervuiling in plassen en meren

Wageningse onderzoekers passen geo-engineering technieken toe om water te zuiveren. Vervuiling van oppervlaktewater met fosfaat en stikstof (vaak een gevolg van overbemesting van het land) is wereldwijd het grootste waterkwaliteitsprobleem. Het zorgt voor dode, zuurstofloze zones, giftige (blauw)algenbloei en verlies aan biodiversiteit. Giftige blauwalgen vormen bovendien een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Het niet kunnen gebruiken van de bemeste wateren voor recreatie, irrigatie, aquacultuur en drinkwaterbereiding is mondiaal een enorme kostenpost. In een speciale uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Water Research laten wetenschappers zien dat met behulp van ’geo-engineering’ de fosfaatvervuiling adequaat kan worden opgeruimd.

Fosfaatvervuiling is in Nederland vooral een erfenis uit het verleden. Door decennialange ongecontroleerde lozingen van rioolwater, industrieel afvalwater en afspoeling uit de landbouw zijn de onderwaterbodems verzadigd geraakt met fosfaat. Dit fosfaat wordt periodiek weer afgegeven aan de waterkolom waar ze tot blauwalgenbloei kunnen leiden. Daarnaast speelt het huidige mestoverschot nog steeds een rol. In de speciale editie van Water Research laten 60 wetenschappers uit 12 landen zien dat op basis van een goede diagnose gericht ingegrepen kan worden. Blauwalgen kunnen effectief worden samengeplakt en afgezonken naar diepere waterlagen. Fosfaat kan efficiënt uit de waterkolom worden verwijderd en in de onderwaterbodem worden vastgelegd met behulp van natuurlijke zouten en gemodificeerde klei. Deze geo-engineering technieken (het bewust ingrijpen in biogeochemische cycli) zijn daarmee zeer kansrijk in het versneld herstellen van de overmatig bemeste wateren.

Miquel Lürling van Wageningen Universiteit gaf leiding aan de speciale uitgave van Water Research. Hij legt uit: “De beschikbare fosfaatbindende stoffen en vlokmiddelen maakt dat we in vrijwel alle wateren de vermestingproblematiek kunnen aanpakken. In wateren waar de fosfaattoevoer al sterk is teruggebracht kunnen we de fosfaten in de onderwaterbodem permanent vastleggen. In wateren waar nog steeds een grote toevoer van fosfaat is kunnen we de blauwalgenoverlast goedkoop, snel, veilig en efficiënt de kop indrukken totdat de afvalwaterzuivering op orde is en het niet meer nodig is. Dit biedt ook veel perspectief voor derde wereldlanden waar de overmatige vermesting van het oppervlaktewater een sterk groeiend probleem is”.

Lees het volledige artikel hier. Neem voor meer informatie contact op met Miguel Lürling: miquel.lurling@wur.nl.