Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Bij een dergelijke herbezinning komt de vraag op over hoe we om gaan met mest en wat heeft dat voor impact op nutriënten recycling, bijvoorbeeld via mestverwerking? Het Ministerie van LNV vraagt aan stakeholders om mee te denken over de invulling van nieuwe mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning.

Hoofdzakelijk ziet het Nutrient Platform de herbezinning van het Nederlandse mestbeleid als een kans om met mestverwerking via de doorontwikkeling van meervoudige business cases bij te dragen aan het realiseren van meerdere beleidsdoelen:

  1. Door nutriënten terug te winnen uit mest kunnen deze efficiënt worden hergebruikt waardoor bijgedragen wordt aan kringlooplandbouw.
  2. Emissies naar bodem, water en lucht (o.a. broeikasgasemissies) kunnen verder worden teruggebracht.
  3. Er wordt een bijdrage wordt geleverd aan duurzaam bodembeheer.

Om dit te realiseren vraagt het Nutrient Platform om:

Objectief beoordelingskader voor mestverwaardingsinitiatieven

Een beoordelingskader maakt het eenvoudiger voor overheden om omgevingsplannen op te stellen en vergunningen te verlenen, voor financiers om leningen te verschaffen, en voor initiatiefnemers om duurzame mestverwaarding te realiseren.

Positieve bijdrage aan SafeManure en daarmee blijvende maximale daadkracht om mestverwerkingsproducten als kunstmest te beschouwen

Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid alle beschikbare informatie omtrent de agronomische efficiëntie, productkwaliteit en milieukundige impact van mestverwerkingsproducten (stikstofhoudend) laat verzamelen, en daarmee een standpunt richting de Europese Commissie onderbouwt dat specifieke mestverwerkingsproducten(onder strikte voorwaarden) dezelfde gebruiksnormen als kunstmest krijgen toebedeeld. Hiernaast is het van belang dat een nieuw mestbeleid geen belemmeringen opwerpt om herwonnen nutriënten, grondstoffen en producten op andere manieren toe te passen zodat verwaarding van deze stromen ook in andere sectoren waaronder de chemische industrie en voederindustrie kan plaatsvinden

Nutriënten recycling door middel van mest- en reststromen verwerking in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Aandacht voor verwerking van stromen met als doel om optimale bemesting vanuit milieu en opbrengst perspectief te realiseren. Hieronder valt het mogelijk maken van  door gebruik van combinaties van bewerkte en onbewerkte organische stromen aangevuld met (bij voorkeur duurzaam geproduceerde) kunstmest

Ondersteuning vanuit innovatieprogramma’s voor het invullen van de kennisleemtes over herwonnen meststoffen en hun invloed op de bodem, alsmede voor het toepasbaar maken van secundaire meststoffen voor precisielandbouw. Hieronder valt ook ruimte en ondersteuning voor technische innovaties op het gebied van mestverwerking.

Er zijn nog veel kennisleemtes over het gebruik van meststoffen op de bodem, waarvoor ruimte moet zijn in de innovatieprogramma’s. Daarnaast ziet het platform graag ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en technologieën, waaronder monitoring van nutriëntenstromen of ontwikkeling van nieuwe meststoffen.

Het mogelijk maken van gecombineerd gebruik van verschillende secundaire meststoffen in combinatie met organische stromen en duurzaam geproduceerde kunstmest

Een faciliterende wet- en regelgeving is nodig om gecombineerd gebruik toe te staan en om daarmee verder de markt voor herwonnen nutriënten te stimuleren.

Het oppakken van deze zaken draagt bij aan de initiatieven van onder andere de Nutrient Platform leden om te laten zien dat verwaardingsinitiatieven in de praktijk werken. De leden van het Nutrient Platform zetten zich niet alleen actief in voor de verwaarding van mest, maar ook voor andere nutriëntrijke stromen.

Voorbeelden van initiatieven vanuit het platform:

Fosfaat recycling via ICL Amsterdam i.s.m. oa waterschappen, HVC en SNB

This image has an empty alt attribute; its file name is groen-bolletje.png

ZITTA varkensmest vergisting op Chemelot en via biogas nieuwe kunstmest maken en via restwarmte industrie digestaat opwerken ZITTA varkensmest vergisting op Chemelot en via biogas nieuwe kunstmest maken en via restwarmte industrie digestaat opwerken

This image has an empty alt attribute; its file name is groen-bolletje.png

‘Groene Mineralen Centrale’ van Groot Zevert i.s.m. WUR en Nijhuis Industries

This image has an empty alt attribute; its file name is groen-bolletje.png

Het monitoren van nutriëntenstromen op de mestverwaardingslocatie van Agro America

This image has an empty alt attribute; its file name is groen-bolletje.png

Ontwikkeling van integrale mestverwaarding bij Twence met productie van biogas, CO2 voor de glastuinbouw, ammoniakwater, kaliumconcentraat  en een organische fosfaatmeststof

This image has an empty alt attribute; its file name is groen-bolletje.png

Thermische conversie van pluimveemest naar as als meststof door BMC Moerdijk

Het Nutrient Platform gaat graag in gesprek met het ministerie van LNV om verder in te gaan op de realisatie van de genoemde punten.

Dit was een samenvatting van de position paper. Het gehele document is te vinden bij de documenten op onze website. Meer weten over het Nutrient Platform en over haar leden? Neem contact op met het secretariaat.