Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Op 8 februari is het uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd. Het programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.

 

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op de circulaire economie neergezet.Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. In het Grondstoffenakkoord zijn deze ambities onderschreven door op dit moment meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties.  Namens deze partners zijn in 2018 transitieagenda’s (TA’s) voor vijf prioritaire ketens opgesteld: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.  Het Nutrient Platform is vertegenwoordigd in het de werkgroep nutriënten als onderdeel van de transitie agenda biomassa en voedsel. Onder deze TA vallen ook de projecten Meervoudige verwaarding van dierlijke mest in de Achterhoek en het door ontwikkelen van de grondstoffenfabrieken.

 

Daarnaast is er in dit uitvoeringsprogramma informatie over het Versnellingshuis in te vinden. Het Versnellingshuis helpt individuele (veelal MKB)-bedrijven, regio’s en doorbraakprojecten om circulaire initiatieven mogelijk te maken en/of op te schalen. Dat doet het Versnellingshuis vraag-gestuurd en op basis van een goede afweging van wat economisch en milieutechnisch haalbaar is en substantieel bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Het startsein voor het huis zal begin van dit jaar gegeven worden. Het Versnellingshuis zal de komende tijd verder worden ontwikkeld en flexibel anticiperen op de vraag en nieuwe partijen die willen meewerken.