Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) wil dat Nederland koploper is in de kringlooplandbouw, zo bleek in 2018 toen het ministerie de kringloopvisie en later het realisatieplan presenteerde. Hergebruik van nutriënten speelt hierbij een cruciale rol, maar in de praktijk lopen partijen tegen belemmeringen aan om de ambities te realiseren. Tijdens de kringloopwebinar die het Nutrient Platform op 1 oktober organiseerde voor ambtenaren van de ministeries LNV en I&W, deelden drie leden van het Nutrient Platform hun initiatieven en ervaringen uit de praktijk waarin zij ook ingingen op hoe beleid- en regelgeving hun projecten beïnvloedt.

Bertram de Crom van Cosun Beet Company liet zien hoe Cosun streeft volledige verwaarding van bieten met een hoogwaardige toepassing. De uitdagingen in de realisatie zitten in twee hoeken: technologie en wet- en regelgeving. Cosun Beet Company pleitte voor meer experimenteerruimte om innovaties te versnellen.

Roel Keursten sprak namens de organisaties VP Hobe en Agro America over mestverwerking, en hoe belangrijk goede mestverwerking is om kringlopen in balans te krijgen. Twee pilaren van mestverwerking zijn mest in volume reduceren en nutriënten terugwinnen. De techniek wordt niet meer als een belemmering ervaren, want die is beschikbaar. Beleid, en dan heel specifiek de einde afval status, werd wel genoemd als probleem. Dit belemmert verdere vermarkting van de hoogwaardige meststoffen die zij produceren via de mestverwerking. Naar zijn mening moeten meststoffen op kwaliteit beoordeeld worden, en niet op de afkomst van nutriënten.

Martin Wilschut van GMB Bio Energie nam de luisteraars mee in de bewandelde weg voor het product Tradiphos. GMB houdt zich bezig met het opwaarderen van zuiveringsslib naar grondstof, op een biologische manier. Na deze behandeling blijft biogranulaat over. Vooralsnog wordt dit voornamelijk gebruikt in bio-energie centrales, ondanks dat biogranulaat vol zit met nutriënten en dus goed als meststof gebruikt zou kunnen worden. In Frankrijk is er vraag naar het product en is het al goedgekeurd als meststof. Het product heeft echter in Nederland nog een afvalstatus en dit maakt afzet een stuk lastiger. Het geschetste traject van GMB gaf duidelijk aan hoe vasthoudend een partij moet zijn om circulaire ambities in de praktijk te realiseren en dat ook de ondersteuning van de ministeries cruciaal is in het overkomen van de belemmeringen.

In verschillende sectoren wordt geïnvesteerd in innovaties die bijdragen aan het sluiten van de kringloop. Tot op heden is vaak de laatste barrière die geslecht moet worden, te vinden in wet- en regelgeving. Dit kan zitten in het op de markt brengen van producten, het inzetten van nieuwe technologieën, maar ook vergunningen aanvragen voor nieuwe installaties. Met de Green Deal in het vooruitzicht is er een extra stimulans voor kringlooplandbouw, en hopelijk is het ook een stimulans in het aanpakken van belemmeringen die innovaties in de weg staan.

De ministeries van LNV en I&W zijn aangesloten bij het Nutrient Platform. Nutriënten recycling is een opgave die inzet van publiek, privaat en kennispartijen vraagt en het Nutrient Platform biedt als onafhankelijk en neutraal platform een basis om in gesprek te gaan over deze belemmeringen. Dit webinar was hier een voorbeeld van.