Van mest tot waardevolle rest

Van mest tot waardevolle rest

IMG 0538

Net als de melkplas en boterberg waar we tot het eind van de vorige eeuw mee kampten in Europa, zit Nederland op dit moment met een mesthoop. Sinds de komst van de intensieve veehouderij wordt er meer mest geproduceerd dan boeren zelf kunnen gebruiken. Ondanks dat deze mest nog vol met waardevolle nutriënten zit, zoals fosfaat en stikstof, vormt het overschot nu vooral een milieuprobleem door afstroming naar grond- en oppervlaktewateren. Om hier iets tegen te doen zijn door nationale en Europese beleidsmakers reeds maatregelen getroffen, en komen er binnenkort nog een aantal bij; in Nederland wordt vanaf volgend jaar de wet verplichte mestverwerking van kracht, en in Brussel worden verschillende regelgevingsinstrumenten aangescherpt zoals de Nitraatrichtlijn.

Veel ondernemers zien terecht kansen in het mestoverschot en de verwachte striktere regulering – want in mest zitten veel schaarse, waardevolle mineralen. Fosfaat, stikstof en kalium zijn de drie voornaamste, waarvan vooral fosfaat veel potentie heeft voor succesvolle verwaarding. Toch vinden veel innovatieve projecten om verschillende redenen nog slecht doorgang. Een belangrijke reden hiervoor is de beperkte mogelijkheid tot financiering, wat samenhangt met de (in)stabiliteit van de mestmarkt, de staat van (on)bewezen technologieën en de (on)bekendheid van afzetmarkten voor de nieuwe producten die uit mest worden geproduceerd.

In dit kader heeft het Nutrient Platform op dinsdag 27 augustus een eendaagse workshop – deep dive – georganiseerd over de financiële haalbaarheid van mestverwerking. Doel van de dag was met een select gezelschap een doorbraak te realiseren in twee concrete mestverwerking business cases. Partijen uit de gehele nutriëntenketen waren aanwezig waaronder Rabobank, ABN Amro, Ministeries van EZ en I&M, Wageningen Universiteit, Grontmij, SNB en diverse agrarische ondernemers.

Gedurende de dag vonden levendige discussies plaats over korte en lange termijn oplossingen voor het Nederlandse mestoverschot. Dit heeft geresulteerd in een concrete lijst met belemmeringen, acties en verantwoordelijkheden waarop een deel van de aanwezige partijen de komende tijd voort zal bouwen. Het verslag van de deep dive is hier te vinden.

Een vervolgbijeenkomst zal plaatsvinden op 24 oktober, waarbij dieper zal worden ingegaan op de gedane bevindingen. Als u geïnteresseerd bent hieraan deel te nemen, neem dan graag contact op met Wouter de Buck, w.debuck@nutrientplatform.org , 070 304 3758