Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief

Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief

In de kringlooplandbouw gaat het om behoud van nutriënten in het voedselsysteem: de
nutriëntenkringloop. Nutriënten zijn nodig om voeding te geven aan mens, dier en plant.
Emissies en afval vormen de belangrijkste verliezen van nutriënten. Emissie- en
afvalreductie is ook nodig om de druk op de leefomgeving te verminderen.

Het plan gaat in op het in praktijk brengen van de landbouwvisie Waardevol en verbonden. De volgende onderwerpen staan erin:

  1. Bodem, water en emissies
  2. Meststoffen en diervoeders, waaronder voer-mestcyclus en herbezinning mestbeleid
  3. Samenwerken in de keten
  4. Initiatieven in de agroketens

In het stuk wordt specifiek beleidsinzet per onderwerp genoemd en een algemene reflectie over hoe de LNV begroting hier bij past..

Auteur: Ministerie van LNV
Publicatiedatum: 17 juni, 2019
Taal: nl