One-pager Nutrient Platform Jaaroverzicht 2020

Nederlands
Nutrient Platform
31 maart, 2021

2020 betekende een shift in werken en grote impact op de maatschappij door Covid. Desondanks is er veel gebeurd en online georganiseerd op het gebied van nutriënten en kringlopen. Deze one-pager presenteert een samenvatting van het jaarverslag met ontwikkelingen en activiteiten uit 2020. Voor meer informatie over de activiteiten kan contact op worden genomen met het secretariaat.

Interim Rapport Mission Soil Health & Food Interim Rapport Mission Soil Health & Food

Nederlands

Soil Health & Food is een van de vijf nieuwe missie gebieden van het komende Horizon 2021-2030 EU-onderzoeksprogramma. In dit interim rapport wordt de inhoud en focus toegelicht.

Doel van de missie: The target is that by 2030, at least 75% of all soils in the EU are healthy and are able to provide essential services that we depend on, for healthy food, people, nature and climate.

Adviesrapport Taskforce herijking afvalstoffen Adviesrapport Taskforce herijking afvalstoffen

Nederlands

Het rapport taskforce herijking afvalstoffen bevat aanbevelingen voor afvalwetgeving en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie.

De Taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Unie van waterschappen, Omgevingsdienst NL, IPO/VNG, VNO-NCW en ILT en was opgericht in 2018 naar aanleiding van de transitieagenda’s voor een circulaire economie.

In dit rapport zet de Taskforce uiteen wat de wettelijke kaders zijn rondom de vraag grondstof of afvalstof, hoe de uitvoering is geregeld, wat de belemmeringen zijn en geeft een aanzet tot oplossingen voor de beschreven belemmeringen.

STRUBIAS: Technical proposals for selected new fertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009) STRUBIAS: Technical proposals for selected new fertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009)

Nederlands
Joint Research Centre (European Commission)
13 september, 2019

The European Commission has recently published the new EU Fertilising Products Regulation ((EU) 2019/1009), in which the scope is expanded to secondary-raw-material-based fertilising products.

This report explores a possible legal framework for the manufacturing and placing on the market of specific safe and effective fertilising products derived from biogenic wastes and other secondary raw materials, including precipitated phosphate salts & derivates; thermal oxidation materials & derivates; pyrolysis & gasification materials.

The report contains technical proposals on eligible input materials, process conditions, quality requirements as well as quality management system requirements. 

Report on regulations governing anaerobic digesters and nutrient recovery and reuse in EU member states

Nederlands
L. Hermann, R. Hermann
1 mei, 2019

Als onderdeel van het SYSTEMIC project is er onderzoek gedaan naar beleid, wet- en regelgeving rondom anaerobic digestion and biogas production in de verschillende EU- landen. In dit rapport, gepubliceerd in mei 2019, zijn de resultaten te vinden.

Content:

Chapter 1 deals with European Policies which are followed by European Regulations that must be enforced by all Member States as they are in chapter 2. Chapter 3 refers to European Directives which must be adopted by Member States but not literally. Directives typically stipulate a target but leave room for selecting the strategy and pathway by the Member State.
Chapter 4 briefly deviates from legislation and provides – extracted from the EBA Annual Reports – statistical information on the regional development of electricity from biogas and biomethane production in Europe clearly showing Germany in the lead but higher recent dynamics regarding biomethane in France and Nordic countries. In chapter 5 the report returns to legislation in Member States, starting with comprehensive information on the countries with demonstration plants. Chapter 6 deals with legislation in countries with outreach plants and chapter 7, finally, gives an overview of all Member States.

Phosphorus recovery from co-digested pig slurry : development of the RePeat process

Nederlands
I. Regelink, P. Ehlert, Smit, S. Everlo, A. Prinsen, O. Schoumans
1 mei, 2019

Als onderdeel van het SYSTEMIC project heeft Wageningen University & Research in samenwerking met Groot Zevert Vergisting en Nijhuis Industries onderzoek gedaan naar P-herwinning uit co-vergiste varkensmest.

Dit rapport beschrijft de mogelijkheden tot het scheiden van dikke fractie van varkensmest in een fosfaatmeststof en een nutriënt-arme organische bodemverbeteraar. Het scheidingsproces wat is ontwikkeld heet RePeat en wordt in dit rapport nader toegelicht inclusief resultaten van laboratorium en pilotproeven.

 

Grondstof of afval? Grondstof of afval?

Nederlands
Taskforce Herijking Afvalstoffen
28 juni, 2019

Belemmeringen in afvalwet-en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie

 

TASKFORCE HERIJKING AFVALSTOFFEN -TUSSENRAPPORT

Position Paper Nutrient Platform op Herbezinning Mestbeleid Position Paper Nutrient Platform op Herbezinning Mestbeleid

Nederlands
Nutrient Platform
24 juli, 2019

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning.

Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030 Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030

Nederlands

Nederland als koploper in kringlooplandbouw

Deze agenda beschrijft de koers van LNV’s kennis- en innovatiebeleid voor de komende tien jaar en uitvoering hiervan moet leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot nog gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. Dit zal gebeuren op basis van 6 missies:

A Kringlooplandbouw

B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.

D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren

F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100

EU Fertiliser Regulation 2019/1009 – 2019/1010 EU Fertiliser Regulation 2019/1009 – 2019/1010

Nederlands
European Commission/ Parliament/ Council
25 juni, 2019

De  nieuwe EU Fertiliser Regulation zoals aangenomen op 5 juni 2019 te Brussel door het Europees Parlement en de Europese Raad.

 

REGULATIONS
★ Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019
laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and
amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation
(EC) No 2003/2003 (1)

★ Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on
the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment,
and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament
and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC
and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC)
No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (1)

Effect kunstmest op organische stof en bodemleven Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Nederlands
R. Postma & D.W. Bussink
24 mei, 2019

Notitie over het effect van kunstmest gebruik op het organische stofgehalte en bodemleven. De conclusie luidt dat in literatuur veel aanwijzingen zijn gevonden dat N-kunstmest leidt tot verhoging van organische stofgehalten in landbouwgrondne. De belangrijkste verklaring hiervoor is de hogere biomassaproductie door gebruik van N-kunstmest, waardoor er sprake is van een hogere aanvoer van organisch materiaal in de vorm van gewasresten naar de bodem.

Circularity in agricultural production Circularity in agricultural production

Nederlands
Imke J.M. de Boer en Martin K. van Ittersum
20 januari, 2019

Een visie op het toekomstige agrarische systeem vanuit 3 principes:

Principle 1: Plant biomass is the basic building block of food and should be used by humans first
Principle 2: By-products from food production, processing and consumption should be recycled back
into the food system
Principle 3: Use animals for what they are good at

Geschreven door  Imke J.M. de Boer en
Martin K. van Ittersum, van Wageningen University & Research

Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief

Nederlands
Ministerie van LNV
17 juni, 2019

In de kringlooplandbouw gaat het om behoud van nutriënten in het voedselsysteem: de
nutriëntenkringloop. Nutriënten zijn nodig om voeding te geven aan mens, dier en plant.
Emissies en afval vormen de belangrijkste verliezen van nutriënten. Emissie- en
afvalreductie is ook nodig om de druk op de leefomgeving te verminderen.

Het plan gaat in op het in praktijk brengen van de landbouwvisie Waardevol en verbonden. De volgende onderwerpen staan erin:

  1. Bodem, water en emissies
  2. Meststoffen en diervoeders, waaronder voer-mestcyclus en herbezinning mestbeleid
  3. Samenwerken in de keten
  4. Initiatieven in de agroketens

In het stuk wordt specifiek beleidsinzet per onderwerp genoemd en een algemene reflectie over hoe de LNV begroting hier bij past..

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Nederlands
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op de circulaire economie neergezet.1 Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grond- stoffen (mineraal, fossiel en metalen). Meer informatie hierover is te vinden in dit document.

Presentatie Andere Nutriënten – Tauw

Nederlands
Tauw
7 december, 2017

Tauw presenteerde tijdens de ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform op 7 december hun rapport Andere Nutriënten. Bekijk hier de presentatie. Het volledige rapport van het onderzoek is ook op onze website te vinden.

Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw

Nederlands
Wageningen University & Research
1 juli, 2017

Zuiveringsslib vormt een bron van waardevolle nutriënten waaronder fosfaat. Toch wordt slib in Nederland al enkele decennia niet meer toegepast als meststof waardoor deze nutriënten verloren gaan. In een recent gepubliceerd rapport beschrijft Wageningen Research knelpunten en perspectieven voor hergebruik van nutriënten uit communaal zuiveringsslib.

Ambitie Nutriënten 2018- Een jaar na de ondertekening Ambitie Nutriënten 2018- Een jaar na de ondertekening

Nederlands
Nutrient Platform
5 oktober, 2017

5 Oktober 2016 werd het actieplan Ambitie Nutriënten 2018 gepresenteerd en ondertekend door de leden. Een jaar later wordt de tussentijdse balans opgemaakt.

Dit magazine laat zien wat er al voor elkaar is gekregen, maar toont ook dat er aankomend jaar nog volop gewerkt kan worden om de transitie naar een circulaire economie voor nutriënten te bewerkstelligen.

Verslag Workshop Organische Reststromen Verslag Workshop Organische Reststromen

Nederlands
Nutrient Platform
21 september, 2017

Verslag van de workshop over Organische Reststromen. De workshop was gericht op het bespreken van de risico’s en kansen van hergebruik van organische reststromen in de Nederlandse landbouw om organische stof aan te leveren.

Bodem in Zicht Bodem in Zicht

Nederlands
DBC
28 augustus, 2017

Rapport over micronutriënten in de Nederlandse bodem en het valoriseren van reststromen die ontstaan tijdens de verwerking van voedingsgewassen.