Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op de circulaire economie neergezet.1 Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grond- stoffen (mineraal, fossiel en metalen). Meer informatie hierover is te vinden in dit document.

Auteur: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Taal: nl