Kringloopwebinar 1 oktober

Kringloopwebinar 1 oktober

Op 1 oktober vindt het Kringloop webinar plaats. Deze bijeenkomst is opgezet om het werk van het Nutrient Platform breder voor het ministerie van LNV en I&W te presenteren. Het idee van de informele lunchlezing bij LNV is omgedoopt naar een digitale webinar en daardoor breder toegankelijk. Drie leden van het Nutrient Platform (GMB, Agro America, Cosun Beet company) zullen een casus presenteren, waarna er tijd is voor interactie tussen de casus presentatoren en medewerkers van de ministeries.

Het programma is als volgt:

12:50 Online inloop

13:00 Welkom door moderator: Wouter de Buck

13:05 Inleiding door het Nutrient Platform secretariaat, waarin kort de geschiedenis en het werk van het NP wordt toegelicht en de noodzaak wordt geschetst voor hergebruik van nutriënten.

13:15 Voorbeelden van nutriënten recycling, waarin drie bedrijven met verschillende type reststromen (water, mest, agro-industrieel) toelichten welke stappen zij hebben genomen om nutriënten terug te brengen in de kringloop.

  1. Royal Cosun: Circulaire bioraffinage concepten. Cosun beet company zet zich in voor 100% circulaire verwaarding van de biet. Een voorbeeld van stappen in de keten zetten en aandacht voor (micro)nutriënten als onderdeel van de kringloop, een gezonde bodem en als bijdrage aan het klimaatakkoord.
  2. Agro America: Mestverwaarding als onderdeel van kringlooplandbouw. Agro America specialiseert zich in de verwaarding van varkensmest tot specifieke meststoffenproducten die traditionele kunstmeststoffen kunnen aanvullen en vervangen. Van ‘probleem’ naar waardevolle grondstof.

13:50 vijf minuten koffiepauze

13:55  GMB: Kringlopen sluiten op Europese schaal met TradiPhos. GMB kijkt voor hun ambitie van circulariteit verder dan de Nederlandse grens en brengt hun product van biologisch gedroogd zuiveringsslib naar vragers in het buitenland.

14:10 De weg voorwaarts: ruimte voor vragen en interactie

14:30 Afsluiting

Geinteresseerden kunnen aanhaken als toehoorder. Mocht er tijd zijn tijdens het vragenuur, dan zullen vragen van externen ook worden meegenomen.

Interesse? Meld je aan via de webform onderaan de eventpage.