Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hun realisatieplan en hun kennis- en innovatieagenda gepubliceerd.

In een eerder stadium heeft LNV de landbouwvisie Waardevol en verbonden gepubliceerd. Ook nutriëntenkringlopen spelen daar een rol in. Zo gaat het in de kringlooplandbouw ook om behoud van nutriënten in het voedselsysteem: de nutriëntenkringloop. Nutriënten zijn nodig om voeding te geven aan mens, dier en plant. Emissies en afval vormen de belangrijkste verliezen van nutriënten. Emissie- en afvalreductie is ook nodig om de druk op de leefomgeving te verminderen.

Het realisatieplan gaat in op het in praktijk brengen van de landbouwvisie Waardevol en verbonden. De volgende onderwerpen staan erin:

  1. Bodem, water en emissies
  2. Meststoffen en diervoeders, waaronder voer-mestcyclus en herbezinning mestbeleid
  3. Samenwerken in de keten
  4. Initiatieven in de agroketens

In het stuk wordt specifiek beleidsinzet per onderwerp genoemd en een algemene reflectie over hoe de LNV begroting hier bij past.

Ook is de kennis- en innovatie agenda 2019-2030 gepubliceerd, zie hier bij onze documenten. Deze agenda beschrijft de koers van LNV’s kennis- en innovatiebeleid voor de komende tien jaar en uitvoering hiervan moet leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot nog gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. Dit zal gebeuren op basis van 6 missies:

A Kringlooplandbouw

B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.

D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren

F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100

Nutriëntenkringlopen worden niet specifiek als focuspunt genoemd, maar zijn natuurlijk onderdeel van de kringlooplandbouw. Nutriënten worden wel specifiek genoemd in de volgende doelstelling: Het verkleinen van de nutriëntenkringlopen bij de productie van veevoer en het ontwikkelen van nieuwe alternatieve eiwitrijke veevoergrondstoffen zoals insecten, algen en wieren en veilige toepassingsvormen van diermeel in het veevoer.