‘Resource Recovery in the Water Cycle’: hoe ziet de toekomst eruit?

‘Resource Recovery in the Water Cycle’: hoe ziet de toekomst eruit?

 

Op dinsdag 3 november vond de workshop ‘Accelerating Resource Recovery from Wastewater’ plaats tijdens de Amsterdam International Water Week 2015. EFGF (Energie- en Grondstoffenfabriek), ARREAU (Accelerating Resource Recovery from the water cycle), ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), KWR Watercycle Research Institute en het Nutrient Platform hadden de krachten gebundeld om een interactieve workshop neer te zetten.

Willy Verstraete (IWA), Kees Roest (ARREAU/KWR Watercycle Research Institute) en Christian Kabbe (ESPP/KWB) begonnen de workshop met korte pitches vanuit verschillende perspectieven (internationaal, Europees en met fosfaat als voorbeeld) op het terugwinnen en recyclen van grondstoffen uit de waterkringloop. Verstraete gaf zijn perspectief op noodzakelijke veranderingen om de vraagzijde te stimuleren. Hierbij verweest hij onder andere naar het taboe dat nog op producten uit herwonnen grondstoffen ligt, maar ook naar de dimensie van de schaal waarop de terugwinning plaatsvindt. Kees Roest gaf mooie voorbeelden van waardeketens die al ontwikkeld zijn (bv. restproducten uit drinkwaterproductie) en die momenteel in ontwikkeling zijn (bv. fosfaat en cellulose). Demonstratieprojecten zijn nodig om barrières te slechten en aan te tonen dat terugwinning en recycling mogelijk is. Hiervoor nodigde hij iedereen uit om dit gezamenlijk op te pakken. Christian Kabbe gaf verschillende knelpunten met betrekking tot de markt en teruggewonnen fosfaten weer. Ook introduceerde hij het publiek in de e-market, een online markt voor teruggewonnen nutriënten opgesteld door P-Rex en het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP).

Na in vogelvlucht door de wereld van resource recovery en fosfaat te zijn gevlogen werd het publiek tezamen met een panel opgeroepen om onder leiding van Verstraete deel te nemen aan het interactieve gedeelte van de workshop. Hierbij werd de zaal gevraagd te reageren op verschillende stellingen. Het panel, bestaande uit Christian Kabbe, Pradeep Kumar Mohanty (Finish Society), Coos Wessels (BWA) en Geoffrey Salt (Advanced Minerals Softening Pellets), kreeg de gelegenheid om de verschillende stellingen kort uit te leggen en hun visie daarop uiteen te zetten. Na deze introductie van de stellingen kreeg vervolgens het publiek de gelegenheid te reageren.

Het panel onder leiding van professor Willy Verstraete (foto Rob Kamminga).

Op de eerste stelling ‘ingrediënten van afvalwater in commerciële producten moeten herkenbaar zijn’ kwamen wisselende reacties. Aan de ene kant werd de gesteld dat vanuit een marktperspectief het niet altijd een gunstig effect heeft om de herkomst van de ingrediënten te benoemen. Aan de andere kant is het noemen van de herkomst een belangrijk aspect van het creëren van bewustwording bij de consument, zo werd betoogd. Bij de tweede stelling ‘terugwinning op centrale afvalwaterzuiveringen leidt tot een lock-in  van het bestaande systeem’ was er meer overeenstemming. Het publiek was het erover eens dat er voorlopig geen lock-in zal plaatsvinden omdat het terugwinnen de komende tijd (nog) niet compleet gecentraliseerd zal zijn. De derde stelling ‘terugwinning uit afvalwater is alleen haalbaar als dit gezamenlijk wordt gedaan met het terugwinnen van grondstoffen uit andere afvalstromen’ veroorzaakte discussie over nut en de noodzaak. Potentieel schone en waardevolle reststromen vermengen met bijvoorbeeld afvalwater wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar is anderzijds juist nodig om voldoende volume te creëren voor economisch rendabele exploitatie. De laatste stelling ‘grondstofterugwinning maakt waterzuivering goedkoper’ resulteerde ook niet in een unanieme mening, want efficiënter en duurzamer gebruik van grondstoffen is een noodzaak en mag dus volgens sommigen geld kosten, terwijl anderen beargumenteerden dat hergebruik alleen doorbreekt als het gepaard gaat met kostenbesparing. 

Concluderend kan gesteld worden dat de pitches en standpunten van de ruim vijftig  deelnemers en panelleden voor interessante discussies en vernieuwende inzichten hebben gezorgd.

Het publiek stemt met groene en rode kaarten (foto Rob Kamminga).