Fosfaat terugwinning in Rijksgebouw

Fosfaat terugwinning in Rijksgebouw

Struviet, biogas en een urine brandstofcel

De rijksoverheid heeft in haar aanbesteding voor de renovatie van het rijkspand Rijnstraat 8 in Den Haag opdracht gegeven om een fosfaatterugwinningsinstallatie en een brandstofcel te bouwen in de kelders van het gebouw, hiermee wordt de separaat ingezamelde urine verwerkt tot struviet en elektriciteit. Daarnaast zet een vergistingsinstallatie toiletwater en keukenafval om naar biogas. Met dit demonstratieproject voor decentrale verwerking en hergebruik van afvalwater heeft de overheid haar rol als ‘launching customer’ nader ingevuld. Leden van het Nutrient Platform zijn hier nauw bij betrokken zoals Wetsus. De renovatie van het pand zal naar verwachting eind 2016 zijn afgerond en duizenden rijksambtenaren – onder andere van de ministeries Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken – huisvesten.

Het idee is om ‘waterloze’ urinoirs’ en ‘zeer waterzuinige toiletten’ te installeren waardoor niet alleen veel water wordt bespaard maar het rioolwater veel geconcentreerder kan worden opgevangen zodat beter (bio)energie en fosfaat onder in het gebouw kan worden afgevangen. In één beuk van het gebouw wordt als pilot de verwerkingseenheid voor separaat ingezamelde urine neergezet en in een tweede beuk de vergistingsinstallatie voor toiletwater en keukenafval. Het plan is ontwikkeld tussen de ministeries van I&M, EZ, en BZK, het Hoogheemraadschap Delfland, Wetsus (topinstituut voor watertechnologie) in Leeuwarden, uitvoerend ingenieursbureau DeSah in Sneek en Magneto Special Anodes te Schiedam. Met de waterbesparing en de verwaarding van het fosfaat (struvietproductie) lijkt het al snel bedrijfseconomisch rendabel om het fosfaat, de biogas en het loosbare water al in het gebouw terug te winnen. Wordt vervolgd.

MEER INFORMATIE

The Phosphorus Challenge 
Phosphorus Challenge: The Dutch Approach

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud Passenier (Ketenregisseur Duurzame Innovaties)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T +31 (0)6 53 474 478
E Arnoud.Passenier@minienm.nl
www.nutrientplatform.org | www.phosphorusplatform.eu
Twitter: @passenier

Leden