Volop aandacht voor nutriënten tijdens kick-off ‘Nederland Circulair in 2050’

Volop aandacht voor nutriënten tijdens kick-off ‘Nederland Circulair in 2050’

Op 18 april kwamen meer dan 400 circulaire koplopers bij elkaar in Amersfoort voor de kick-off van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

De Nederlandse overheid wil de transitie naar de circulaire economie in Nederland versnellen. Daarom is in september 2016 het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gelanceerd door het kabinet. Om uitvoering te geven aan het programma is op 24 januari het Grondstoffenakkoord getekend door de overheid en het bedrijfsleven.

In het programma zijn vijf thema’s aangewezen: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Voor elk thema is een zogenaamd Transitieteam samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend.

De dag werd ingeluid door professor dr. Derk Loorbach (directeur DRIFT van Erasmus Universiteit Rotterdam). Zijn boodschap was dat Nederland nog maar aan het begin staat van een mogelijke transitie naar een circulaire economie, en dat er op dit moment zeker nog geen sprake is van een circulair economie. Hij benadrukte dat de totstandkoming van een circulaire economie ook verliezers kent, met name bedrijven in de lineaire economie. Loorbach gaf aan dat bedrijven de keuze hebben om het roer om te gooien, en dat er risico’s zijn als je dit niet doet.

Na de intro werd kort het woord gegeven aan enkele ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord: de Unie van Waterschappen, VNO-NCW, IPO, Natuur & Milieu, MKB-Nederland, FNV, CVP, en de VNG. Esther Boer van de Unie van Waterschappen gaf aan dat de Unie hoopt dat er duidelijkheid komt en een stimulerend kader met betrekking tot hergebruik van meststoffen zoals struviet en de einde-afval status.

Na het plenaire deel gingen de aanwezigen uiteen in groepen om te brainstormen over de verschillende thema’s. Het Nutrient Platform verzorgde samen met Herman Walthaus van het Ministerie van I&M een deelsessie over nutriënten en de bodem. Verschillende partijen dachten creatief mee over concretisering van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel.

Namens het Nutrient Platform neemt Wouter de Buck deel aan het Transitieteam Biomassa en Voedsel. Neem voor meer informatie contact op met Wouter (w.debuck@nutrientplatform.org).