Fertile Grounds Initiative: vruchtbare bodem in 8 stappen

Fertile Grounds Initiative: vruchtbare bodem in 8 stappen

Het Fertile Grounds Initiative (FGI) richt zich op het verhogen van de bodemvruchtbaarheid in gebieden waar deze van nature en/of door menselijk handelen laag is. Het concept bestaat uit 8 stappen (zie figuur) en is ontwikkeld door WUR, Soil and More International (ZOA). Op dit moment wordt het concept toegepast in 2 case studies in Ethiopië en wordt gewerkt aan case studies in Uganda en Burundi.

In de eerste fase richt FGI zich op het kwantificeren van de nutrient gap; het verschil tussen de bodem- en gewasspecifieke behoefte aan nutriënten en de lokale actuele en potentiële beschikbaarheid van nutriënten. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de potentiele bijdrage van organische mest (in de vorm van compost) en de benodigde aanvulling en ‘finetuning’ met minerale nutriënten (kunstmest).

De twee case-studies zijn zeer contrasterend qua omstandigheden: In de ‘Adet’ case studie streeft een NGO naar organische productie van tarwe, maar lijkt de beschikbaarheid van organische reststromen te beperkt om herstel van bodemkwaliteit te kunnen realiseren. In de andere case studie (de ‘Ziway’ case studie) is voldoende compost aanwezig maar zijn boeren onbekend met het gebruik en zijn terughoudend in de acceptatie. In beide gevallen wordt er samen met boeren en lokale partijen gezocht naar oplossingen en worden metingen verricht om zo een zuivere discussie aan te gaan over de mogelijkheden van duurzame bodembeheer en productieve landbouw.

Meer informatie staat op www.fertilegroundsinitative.info, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar de projectleider: christy.vanbeek@wur.nl.