Deltares

Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Deltares staat voor “Enabling Delta life”. We zetten onze hoogwaardige kennis in voor innovatieve en duurzame oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke opgaven, zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en energietransitie. Hoe veranderen delta’s op de lange termijn? Hoe zorgen we voor duurzame, veilige delta’s en een veerkrachtige infrastructuur? We werken nauw samen met de Nederlandse overheid en met bedrijfsleven kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Wij hechten zeer aan samenwerking en openheid, ons motto is “dare to share”. Deltares heeft 850 medewerkers in dienst, is in ruim 80 landen actief en gevestigd in Delft en Utrecht.

Zowel natuurlijke landschappen als onze directe leefomgeving staan steeds meer onder druk door het menselijk gebruik. Overheden, gebiedsbeheerders en private ontwikkelaars zoeken naar innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld bewoning, landbouw, waterwinning en recreatie mogelijk te maken zonder schade aan te richten en de kwaliteit van aangetaste ecosystemen te verbeteren. Deltares helpt hen bij het ontwikkelen van ‘groene’ businessmodellen, duurzame productieketens en verantwoord beheer. De nadruk ligt daarbij op innovatieve oplossingen waarbij de kracht van de natuur (‘nature-based’) wordt ingezet. Deltares kan specifiek bijdragen met kennis van het bodem- en watersysteem, metingen en modellen, en innovatieve oplossingen.

projecten

Nitraatapp

Kennisimpuls Waterkwaliteit

Maatregel op de Kaart

Gebiedsatlas gebiedsgerichte nutriëntenaanpak Maas

contact

Stefan Jansen

website

Deltares Website