Ledenbijeenkomst gaat in op kringlooplandbouw KPI’s en updates uit het veld

Ledenbijeenkomst gaat in op kringlooplandbouw KPI’s en updates uit het veld

De laatste ledenbijeenkomst van 2020 vond op 12 november plaats waarin de ledenupdates en kringlooplandbouw centraal stonden.  Ook presenteerde het secretariaat in grote lijnen het jaarplan 2021. In het ‘rondje leden’, kreeg elk lid kort de tijd om een update te geven over de organisatie en de huidige projecten en ontwikkelingen. Een greep uit de updates: Wageningen UR liet weten dat hun Biovalor project is toegekend, Nijhuis Industries lichtte het NoChemNAR project toe, de EFGF gaf een update over de ontwikkelingen bij de waterschappen en Nedmag vertelde over hoe zij bijdragen aan verminderde nutriënten emissies.

Toon Boonekamp sprak namens Arcadis over hun onderzoek rondom ijzerzand. IJzerzand heeft als interessante eigenschap dat het fosfaat aan zich bindt en vasthoudt. Dit komt door de fijne structuur, waardoor er een groot oppervlak is voor adsorptie.  Arcadis richt zich momenteel op de technische kant van ijzerzand, door te kijken hoe het ontwerp van een installatie bij kan dragen aan fosfaatbinding. Naar aanleiding van deze presentatie werd de vraag gesteld of ijzerzand als meststof gebruikt kan worden. Als het fosfaat teruggewonnen kan worden, kan dit. Om ijzerzand zelf als meststof of bodemverbeteraar te gebruiken moet eerst nog verder onderzoek verricht worden. IJzerzand bindt fosfaat namelijk erg sterk dus het fosfaat is niet zomaar beschikbaar voor planten. Oftewel het loslaten van fosfaat is essentieel voor het gebruik als bodemverbeteraar of meststof, maar dat is dus bij ijzerzand lastig. Daarom wordt er gekeken naar verschillende manier om het fosfaat weer los te halen van het ijzerzand in een bruikbare vorm. Vervolgonderzoek richt zich daarom op de vragen:  
“wat is de nuttige toepassing van ijzerzand met fosfaat” en “kan fosfaat teruggewonnen worden vanaf ijzerzand?”

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst richtte zich op het meetbaar maken van kringlooplandbouw. Hierop volgde een presentatie van het Ministerie van LNV over kritische prestatie indicatoren. In 2018 presenteerde het Ministerie van LNV de visie waardevol en verbonden, waarin benadrukt werd dat de ecosystemen onder druk liggen. Kringlooplandbouw werd als alternatief genoemd. Om het concept van kringlooplandbouw te kunnen meten, wordt er gewerkt aan een systeem van Kritische prestatie indicatoren, oftewel KPI’s voor kringlooplandbouw. Aan de hand van deze KPI’s zou een bedrijf of regio kunnen laten zien welke keuzes zij maken en hoe zij bijdragen aan de doelstellingen van de kringlooplandbouw. Momenteel wordt er gekeken naar de concretisering van het plan. Leden van het Nutrient Platform krijgen de mogelijkheid om input te leveren en hun gedachtes te delen over de huidige opzet

De laatste presentatie, van Kalafasta, ging over een nieuw landbouw, voedsel,natuur- transitie modelom de situatie van de Nederlandse voedselproductie, -consumptie, -import en -export weer te geven en te simuleren. Het model bundelt de bestaande kennis en gebruikt huidige data voor een nul-situatie, welk elk jaar geupdatet kan worden. Door het veranderen van variabelen wordt een toekomstige situatie voorspeld en krijgt een gebruiker gelijk feedback op de voorgestelde verandering. Variabelen zijn bijvoorbeeld het aantal koeien, het verwerken van grass, de hoeveelheid mestgebruik welke vertaald worden naar de kosten van het systeem, de hoeveelheid vleesp productie of bijvoorbeeld de stikstof gebruikersefficientie.. Het model is open source waarbij geüpdatete data overgenomen wordt. Het model kan op termijn inzicht geven in kringlooplandbouw, maar daarvoor moeten eerst losse delen, zoals landbouw en energie, aan elkaar gekoppeld worden. Naast de leden Meststoffen NL en WUR, dragen ook partijen als LTO, Urgenda, SaneGeest en ISPT bij aan de ontwikkeling van dit model.

Tot slot is er een oproep van de WUR. De WUR en REWIN zoeken bedrijven die mee willen werken aan een survey over industriële symbiose en organische reststromen. Aanmelden kan bij Miriam van Eekert.