Van start: Nederlands Nutriënten Platform werkgroep wet- en regelgeving

Sinds November 2023 is er een werkgroep opgericht om expertise bij elkaar te brengen om een neutrale analyse maken en na te denken over het verbeteren van processen rondom wet- en regelgeving.

Om Nederland in 2050 fossielvrij en circulair te maken is circulair nutriëntengebruik een belangrijk uitgangspunt. Europese en Nederlandse regels en wetten relevant voor nutriënten dienen de bescherming van natuur, voedselveiligheid, gezondheid en milieu. Regelgeving is er op verschillende niveaus, van gemeente tot waterschap, provincie, Rijk en Europese Unie.

De werkgroep constateert wel verschillende belemmeringen om de ambities te halen:

  • De kringlopen zijn pas sluitend als alle significante nutriëntenstromen worden meegenomen, ook van afvalwater/slib, voedselindustrie en consumenten.
  • Nederlandse bedrijven ervaren de wet- en regelgeving m.b.t. nutriëntenhergebruik als zeer complex, onduidelijk en niet up-to-date.
  • De wetgeving loopt achter op innovaties en is vaak rigide geformuleerd. Regelgeving is lineair, terwijl de reststroom van de ene teelt de input is voor de volgende.
  • Nederlandse bedrijven gaan buiten Nederland werken of exporteren waardevolle nutriëntrijke stromen/producten naar elders, want ze worden belemmerd door de regelgeving.
  • Bedrijven die reststromen willen inzetten krijgen incongruente informatie van overheden over wat wel of niet kan.

De werkgroep is van mening dat er, om de ambities voor 2050 te behalen, samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen/experts een versnelling moeten plaatsvinden om regels te herzien vanuit een circulair oogpunt zonder doelstellingen rondom veiligheid en gezondheid uit het oog te verliezen.

De doelen van de werkgroep zijn om signalen op te halen van het bedrijfsleven, de maatschappij en experts over de belemmeringen voor circulair nutriëntengebruik. De werkgroep brengt hiervoor expertise (kennis) bij elkaar om een neutrale analyse te maken over de uitdagingen van Europees en nationaal beleid.

De werkgroep streeft ernaar om samen te werken aan oplossingen, zonder belangen en verantwoordelijkheden te negeren. Het doel is om processen rondom regelgeving scherper te krijgen (duidelijkheid wettelijke besluittermijnen voor bepaalde bestaande procedure) en duidelijkheid te creëren over wat wel en niet kan voor het bedrijfsleven en projecten.

Hierbij wil de werkgroep wel verwachtingen managen: wet- en regelgeving is er niet voor niets, en het is zeer complex. Het is niet realistisch te verwachten dat dit binnen een afzienbare periode veranderd of aangepast zal worden.

Via het verdiepen in casussen gaan de werkgroep werken aan deze doelen. Vanuit een neutrale en overstijgende werkgroep brengen we organisaties samen. De werkgroep bevat onderzoekers en afgevaardigden van departementen. Daarbij worden experts aan thema’s en vraagstukken gekoppeld om inhoudelijke correctheid te borgen, argumenten en contra-argumenten te wegen en/of in te brengen, en mee te denken in oplossingen.

De kern van de werkgroep bestaat uit de secretaris van het Nutrienten Platform, Jorn Baan Hofman, en Louke Koopmans (LNV), Tiemen Nanninga (LeAF), en Kimo van Dijk (WEnR). Zij werken samen met leden (marktpartijen), onderzoekers en experts (van Wageningen UR en LeAF), en medewerkers van LNV/I&W.

Momenteel is een subgroep actief op het onderwerp aerobe biomassa vanuit agro-foodindustrie (met DBC). Vanuit deze dialogen is men nu bezig met het opstarten van een Bijlage AA-aanvraag (ook in samenwerking met het KNAP-project). Daarnaast is wordt een subgroep op een bemestend product uit bron-gescheiden urine opgestart.

Via het verdiepen in casussen gaan ze werken aan mogelijke oplossingen. Heeft u ook een casus of wil u anderszins een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jorn Baan Hofman en/of Tiemen Nanninga.