Voorbereidingen Innovatie-estafette 2013 in volle gang

Voorbereidingen Innovatie-estafette 2013 in volle gang

Op 12 november vindt de Innovatie-estafette 2013 plaats in de RAI Amsterdam, twee jaar na de ondertekening van het Ketenakoord Fosfaatkringloop.

Meer dan 20 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s uit de watersector, landbouw, voedingsmiddelenindustrie en chemische sector hebben zich twee jaar geleden gecommitteerd aan de ambitie om binnen twee jaar een duurzame markt te creëren voor gerecycled fosfaat, waardoor zoveel mogelijk her te gebruiken fosfaatstromen op een milieuverantwoordelijke wijze in de kringloop worden teruggebracht.

ketenakkoord2Fosfaat-2

Het Nutrient Platform is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 30 partijen, en er kan met zekerheid gesteld worden dat er door de ketensamenwerking vele kansen daadwerkelijk zijn omgezet naar concrete projecten, zij het in de vorm van bouw, business case of haalbaarheidsstudie.

Zo wordt er al bij verscheidene waterschappen struviet teruggewonnen, en zitten er nog meerdere in de pijplijn. VION Ingredients is gestart met de bouw van een biofosfaatfabriek, waarmee jaarlijks 100.000 ton dierlijke mest zal worden verwerkt tot circa 7.000 ton biofosfaatkorrels. ICL Fertilizers neemt secundair fosfaat af van verschillende partijen, waaronder van SNB, en verwerkt dit met behulp van zelfontwikkelde technologie in de productie van kunstmest. GMB, ZLTO, Attero en Waterschap de Dommel zijn een haalbaarheidsstudie gestart naar het gezamenlijk verwerken van zuiveringsslib, mest en GFT. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voor een overzicht van alle projecten, klik graag op de volgende link: http://www.nutrientplatform.org/business-cases/bedrijfsnaam/a-tm-z.html 

Deze concrete resultaten van het Ketenakkoord zullen tijdens de Innovatie-estafette getoond worden aan een breed publiek, om te laten zien dat de vorm waarin het platform opereert en het commitment en initiatief van de leden hebben gezorgd voor een rijk scala aan business cases, die de transitie naar duurzaam nutriënt gebruik een krachtige impuls hebben gegeven,

Met de voorbereidingen zijn we druk bezig! Hiervoor roepen we alle leden graag op om filmmateriaal aan te leveren van hun activiteiten, zodat de initiatieven zo veel mogelijk tot de verbeelding spreken. Het is namelijk in het belang van de gehele keten om de kansen die er liggen goed zichtbaar te maken. Ook bent u meer dan welkom om mee te denken over de inrichting van de beursvloer en/of om andere ideeën aan te dragen. Jullie weten ons te vinden!